ВІСНИК ХНAУ 2015 вип. 1

 

   ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
СЕРІЯ БІОЛОГІЯ, 2015, ВИП. 1 

 

ЗМІСТ

ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН
 

Булавін І. В. Гравічутливість коренів, утворених з листкових експлантів Arabidopsis thaliana в культурі in vitro


:  2015.01.006-013.bulavin.pdf    :  2015.01.006-013.bulavin.pdf
(завантажень: 42 / 27-04-2015, 13:38)

6

Козеко Л. Є. Вплив радіціколу, інгібітору шаперонів HSP90, на ріст проростків Arabidopsis thaliana після гамма-опромінення насіння


:  2015.01.014-021.kozeko.pdf    :  2015.01.014-021.kozeko.pdf
(завантажень: 31 / 27-04-2015, 13:38)

14

Карпець Ю. В., Колупаєв Ю. Є., Швиденко М. В., Ястреб Т. О. Вплив екзогенного кальцію та його антагоністів на вміст оксиду азоту в коренях проростків пшениці


:  2015.01.022-027.karpets_et_al.pdf    :  2015.01.022-027.karpets_et_al.pdf
(завантажень: 39 / 27-04-2015, 13:39)

22

ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ
 

Щербак Н. Л., Кучук М. В. Lox-опосередкована експресія gus гена в трансгенних рослинах тютюну


:  2015.01.028-036.shcherbak_kuchuk.pdf    :  2015.01.028-036.shcherbak_kuchuk.pdf
(завантажень: 29 / 27-04-2015, 13:39)

28

Твердохліб О. В. Становлення фертильності у гібридів між Triticum timopheevii Zhuk. і T. durum Desf.


:  2015.01.037-045.tverdokhleb.pdf    :  2015.01.037-045.tverdokhleb.pdf
(завантажень: 26 / 27-04-2015, 13:39)

37

Kолесник O. О., Чеботар С. В., Хохлов О. М., Файт В. І. Порівняння методів диференціації та ідентифікації сортів пшениці м’якої озимої за агрономічними ознаками і морфометричними параметрами зерна та за алельним складом мікросателітних локусів


:  2015.01.046-054.kolesnyk_et_al.pdf    :  2015.01.046-054.kolesnyk_et_al.pdf
(завантажень: 25 / 27-04-2015, 13:39)

46

Шарипіна Я. Ю., Попов В. М., Кириченко В. В. Аналіз сумісного успадкування маркерних та кількісних ознак соняшнику


:  2015.01.055-061.sharypina_et_al.pdf    :  2015.01.055-061.sharypina_et_al.pdf
(завантажень: 21 / 27-04-2015, 13:40)

55

Якимчук Р. А. Цитогенетична оцінка мутагенного впливу на кореневу меристему Triticum aestivum забруднень територій, прилеглих до теплових електростанцій


:  2015.01.062-070.yakymchuk.pdf    :  2015.01.062-070.yakymchuk.pdf
(завантажень: 20 / 27-04-2015, 13:40)

62

Пикало C. В., Волощук С. І., Волощук Г. Д. Регенерація рослин тритикале озимого в культурі різних типів експлантів


:  2015.01.071-079.pykalo_et_al.pdf    :  2015.01.071-079.pykalo_et_al.pdf
(завантажень: 22 / 27-04-2015, 13:40)

71

ЛЕКЦІЇ В ЖУРНАЛІ
 

Бабенко Л. М., Шейко О. А., Косаківська І. В., Веденічова Н. П., Негрецький В. А., Вашека О. В. Структурно-функціональні особливості папоротеподібних (Polypodiophyta)


:  2015.01.080-103.babenko_et_al.pdf    :  2015.01.080-103.babenko_et_al.pdf
(завантажень: 41 / 27-04-2015, 13:40)

80

Войцехівська О. В., Ситар О. В., Таран Н. Ю. Фенольні сполуки: різноманіття, біологічна активність, перспективи застосування


:  2015.01.104-119.voytsehivska_et_al.pdf    :  2015.01.104-119.voytsehivska_et_al.pdf
(завантажень: 45 / 27-04-2015, 13:41)

104


 

THE BULLETIN OF KHARKIV NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY. 
SERIES BIOLOGY, 2015, IS. 1 (34)

 

 

CONTENTS

 

PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY
 

Bulavin I. V. Gravisensitivity of roots of Arabidopsis thaliana formed in vitro from leaf explants (Summary)


:  2015.01.006-013.bulavin_sum.pdf    :  2015.01.006-013.bulavin_sum.pdf
(завантажень: 17 / 27-04-2015, 13:43)

6

Kozeko L. Ye. Influence of radicicol, an inhibitor of HSP90 chaperons, on growth of Arabidopsis thaliana after gamma-irradiation of seeds (Summary)


:  2015.01.014-021.kozeko_sum.pdf    :  2015.01.014-021.kozeko_sum.pdf
(завантажень: 12 / 27-04-2015, 13:43)

14

Karpets Yu. V., Kolupaev Yu. E., Shvydenko M. V., Yastreb T. O. Influence of exogenous calcium and its antagonists on nitric oxide content in roots of wheat plantlets

22

GENETICS, SELECTION AND BIOTECHNOLOGY
 

Shcherbak N. L., Kuchuk M. V. Lox-dependent gus gene expression in transgenic tobacco plants (Summary)


:  2015.01.028-036.shcherbak_kuchuk_sum.pdf    :  2015.01.028-036.shcherbak_kuchuk_sum.pdf
(завантажень: 9 / 27-04-2015, 13:44)

28

Tverdokhleb E. V. Formation of fertility in hybrids between Triticum timopheevii Zhuk. and T. durum Desf. (Summary)


:  2015.01.037-045.tverdokhleb_sum.pdf    :  2015.01.037-045.tverdokhleb_sum.pdf
(завантажень: 12 / 27-04-2015, 13:44)

37

Kolesnyk O. O., Chebotar S. V., Khokhlov O. M., Fayt V. I. Comparison of identification and differentiation methods for bread winter wheat varieties according to number of agronomic traits and morphometric parameters of grains and allelic composition of microsatellite loci (Summary)


:  2015.01.046-054.kolesnyk_et_al_sum.pdf    :  2015.01.046-054.kolesnyk_et_al_sum.pdf
(завантажень: 9 / 27-04-2015, 13:44)

46

Sharypina Ya. Yu., Popov V. N., Kirichenko V. V. Analysis of linkage between markers and quantitative traits in sunflower (Summary)


:  2015.01.055-061.sharypina_et_al_sum.pdf    :  2015.01.055-061.sharypina_et_al_sum.pdf
(завантажень: 11 / 27-04-2015, 13:44)

55

Yakymchuk R. A. Cytogenetic evaluation of mutagenic effects on a root meristem of Triticum aestivum contamination of the territories adjacent to steam power plants (Summary)


:  2015.01.062-070.yakymchuk_sum.pdf    :  2015.01.062-070.yakymchuk_sum.pdf
(завантажень: 9 / 27-04-2015, 13:45)

62

Pykalo S. V., Voloshchuk S. I., Voloshchuk H. D. Plant regeneration of winter triticale in culture of various types of explants (Summary)


:  2015.01.071-079.pykalo_et_al_sum.pdf    :  2015.01.071-079.pykalo_et_al_sum.pdf
(завантажень: 13 / 27-04-2015, 13:45)

71

LECTURES IN JOURNAL
 

Babenko L. M., Sheyko O. A., Kosakivska I. V., Vedenichova N. P., Nehretskіy V. A., Vasheka О. V. Structural and functional characteristics of pteridophytes(Polypodiophyta) (Summary)


:  2015.01.080-103.babenko_et_al_sum.pdf    :  2015.01.080-103.babenko_et_al_sum.pdf
(завантажень: 8 / 27-04-2015, 13:52)

80

Voytsehivska O. V., Sitar O. V., Taran N. Yu. Phenolic compounds: diversity, biological activity, prospects of using (Summary)


:  2015.01.104-119.voytsehivska_et_al_sum.pdf    :  2015.01.104-119.voytsehivska_et_al_sum.pdf
(завантажень: 12 / 27-04-2015, 13:52)

104

 

 
Оновлено: 27-04-2015, 13:46 / Переглядів: 1 685
 

Авторизація