ВІСНИК ХНAУ 2015 вип. 1

 

   ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
СЕРІЯ БІОЛОГІЯ, 2015, ВИП. 1 

 

ЗМІСТ

ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН
 

Булавін І. В. Гравічутливість коренів, утворених з листкових експлантів Arabidopsis thaliana в культурі in vitro


:  2015.01.006-013.bulavin.pdf (завант.: 72)
Переглянути онлайн:  2015.01.006-013.bulavin.pdf
768,03 Kb [27-04-2015, 13:38]

6

Козеко Л. Є. Вплив радіціколу, інгібітору шаперонів HSP90, на ріст проростків Arabidopsis thaliana після гамма-опромінення насіння


:  2015.01.014-021.kozeko.pdf (завант.: 40)
Переглянути онлайн:  2015.01.014-021.kozeko.pdf
440,18 Kb [27-04-2015, 13:38]

14

Карпець Ю. В., Колупаєв Ю. Є., Швиденко М. В., Ястреб Т. О. Вплив екзогенного кальцію та його антагоністів на вміст оксиду азоту в коренях проростків пшениці


:  2015.01.022-027.karpets_et_al.pdf (завант.: 48)
Переглянути онлайн:  2015.01.022-027.karpets_et_al.pdf
184,46 Kb [27-04-2015, 13:39]

22

ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ
 

Щербак Н. Л., Кучук М. В. Lox-опосередкована експресія gus гена в трансгенних рослинах тютюну


:  2015.01.028-036.shcherbak_kuchuk.pdf (завант.: 39)
Переглянути онлайн:  2015.01.028-036.shcherbak_kuchuk.pdf
452,93 Kb [27-04-2015, 13:39]

28

Твердохліб О. В. Становлення фертильності у гібридів між Triticum timopheevii Zhuk. і T. durum Desf.


:  2015.01.037-045.tverdokhleb.pdf (завант.: 34)
Переглянути онлайн:  2015.01.037-045.tverdokhleb.pdf
389,73 Kb [27-04-2015, 13:39]

37

Kолесник O. О., Чеботар С. В., Хохлов О. М., Файт В. І. Порівняння методів диференціації та ідентифікації сортів пшениці м’якої озимої за агрономічними ознаками і морфометричними параметрами зерна та за алельним складом мікросателітних локусів


:  2015.01.046-054.kolesnyk_et_al.pdf (завант.: 33)
Переглянути онлайн:  2015.01.046-054.kolesnyk_et_al.pdf
625,88 Kb [27-04-2015, 13:39]

46

Шарипіна Я. Ю., Попов В. М., Кириченко В. В. Аналіз сумісного успадкування маркерних та кількісних ознак соняшнику


:  2015.01.055-061.sharypina_et_al.pdf (завант.: 29)
Переглянути онлайн:  2015.01.055-061.sharypina_et_al.pdf
272,49 Kb [27-04-2015, 13:40]

55

Якимчук Р. А. Цитогенетична оцінка мутагенного впливу на кореневу меристему Triticum aestivum забруднень територій, прилеглих до теплових електростанцій


:  2015.01.062-070.yakymchuk.pdf (завант.: 29)
Переглянути онлайн:  2015.01.062-070.yakymchuk.pdf
567,11 Kb [27-04-2015, 13:40]

62

Пикало C. В., Волощук С. І., Волощук Г. Д. Регенерація рослин тритикале озимого в культурі різних типів експлантів


:  2015.01.071-079.pykalo_et_al.pdf (завант.: 31)
Переглянути онлайн:  2015.01.071-079.pykalo_et_al.pdf
382,61 Kb [27-04-2015, 13:40]

71

ЛЕКЦІЇ В ЖУРНАЛІ
 

Бабенко Л. М., Шейко О. А., Косаківська І. В., Веденічова Н. П., Негрецький В. А., Вашека О. В. Структурно-функціональні особливості папоротеподібних (Polypodiophyta)


:  2015.01.080-103.babenko_et_al.pdf (завант.: 48)
Переглянути онлайн:  2015.01.080-103.babenko_et_al.pdf
2,26 Mb [27-04-2015, 13:40]

80

Войцехівська О. В., Ситар О. В., Таран Н. Ю. Фенольні сполуки: різноманіття, біологічна активність, перспективи застосування


:  2015.01.104-119.voytsehivska_et_al.pdf (завант.: 52)
Переглянути онлайн:  2015.01.104-119.voytsehivska_et_al.pdf
488,45 Kb [27-04-2015, 13:41]

104


 

THE BULLETIN OF KHARKIV NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY. 
SERIES BIOLOGY, 2015, IS. 1 (34)

 

 

CONTENTS

 

PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY
 

Bulavin I. V. Gravisensitivity of roots of Arabidopsis thaliana formed in vitro from leaf explants (Summary)


:  2015.01.006-013.bulavin_sum.pdf (завант.: 25)
Переглянути онлайн:  2015.01.006-013.bulavin_sum.pdf
70,88 Kb [27-04-2015, 13:43]

6

Kozeko L. Ye. Influence of radicicol, an inhibitor of HSP90 chaperons, on growth of Arabidopsis thaliana after gamma-irradiation of seeds (Summary)


:  2015.01.014-021.kozeko_sum.pdf (завант.: 16)
Переглянути онлайн:  2015.01.014-021.kozeko_sum.pdf
74,05 Kb [27-04-2015, 13:43]

14

Karpets Yu. V., Kolupaev Yu. E., Shvydenko M. V., Yastreb T. O. Influence of exogenous calcium and its antagonists on nitric oxide content in roots of wheat plantlets

22

GENETICS, SELECTION AND BIOTECHNOLOGY
 

Shcherbak N. L., Kuchuk M. V. Lox-dependent gus gene expression in transgenic tobacco plants (Summary)


:  2015.01.028-036.shcherbak_kuchuk_sum.pdf (завант.: 17)
Переглянути онлайн:  2015.01.028-036.shcherbak_kuchuk_sum.pdf
59,85 Kb [27-04-2015, 13:44]

28

Tverdokhleb E. V. Formation of fertility in hybrids between Triticum timopheevii Zhuk. and T. durum Desf. (Summary)


:  2015.01.037-045.tverdokhleb_sum.pdf (завант.: 20)
Переглянути онлайн:  2015.01.037-045.tverdokhleb_sum.pdf
9,62 Kb [27-04-2015, 13:44]

37

Kolesnyk O. O., Chebotar S. V., Khokhlov O. M., Fayt V. I. Comparison of identification and differentiation methods for bread winter wheat varieties according to number of agronomic traits and morphometric parameters of grains and allelic composition of microsatellite loci (Summary)


:  2015.01.046-054.kolesnyk_et_al_sum.pdf (завант.: 16)
Переглянути онлайн:  2015.01.046-054.kolesnyk_et_al_sum.pdf
117,33 Kb [27-04-2015, 13:44]

46

Sharypina Ya. Yu., Popov V. N., Kirichenko V. V. Analysis of linkage between markers and quantitative traits in sunflower (Summary)


:  2015.01.055-061.sharypina_et_al_sum.pdf (завант.: 19)
Переглянути онлайн:  2015.01.055-061.sharypina_et_al_sum.pdf
79,1 Kb [27-04-2015, 13:44]

55

Yakymchuk R. A. Cytogenetic evaluation of mutagenic effects on a root meristem of Triticum aestivum contamination of the territories adjacent to steam power plants (Summary)


:  2015.01.062-070.yakymchuk_sum.pdf (завант.: 16)
Переглянути онлайн:  2015.01.062-070.yakymchuk_sum.pdf
77,23 Kb [27-04-2015, 13:45]

62

Pykalo S. V., Voloshchuk S. I., Voloshchuk H. D. Plant regeneration of winter triticale in culture of various types of explants (Summary)


:  2015.01.071-079.pykalo_et_al_sum.pdf (завант.: 20)
Переглянути онлайн:  2015.01.071-079.pykalo_et_al_sum.pdf
21,45 Kb [27-04-2015, 13:45]

71

LECTURES IN JOURNAL
 

Babenko L. M., Sheyko O. A., Kosakivska I. V., Vedenichova N. P., Nehretskіy V. A., Vasheka О. V. Structural and functional characteristics of pteridophytes(Polypodiophyta) (Summary)


:  2015.01.080-103.babenko_et_al_sum.pdf (завант.: 15)
Переглянути онлайн:  2015.01.080-103.babenko_et_al_sum.pdf
132,42 Kb [27-04-2015, 13:52]

80

Voytsehivska O. V., Sitar O. V., Taran N. Yu. Phenolic compounds: diversity, biological activity, prospects of using (Summary)


:  2015.01.104-119.voytsehivska_et_al_sum.pdf (завант.: 20)
Переглянути онлайн:  2015.01.104-119.voytsehivska_et_al_sum.pdf
124,4 Kb [27-04-2015, 13:52]

104

 

 
Оновлено: 27-04-2015, 13:46 / Переглядів: 2 153
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок