ВІСНИК ХНAУ 2015 вип. 1

 

   ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
СЕРІЯ БІОЛОГІЯ, 2015, ВИП. 1 

 

ЗМІСТ

ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН
 

Булавін І. В. Гравічутливість коренів, утворених з листкових експлантів Arabidopsis thaliana в культурі in vitro


:  2015.01.006-013.bulavin.pdf (завант.: 41)
:  2015.01.006-013.bulavin.pdf

6

Козеко Л. Є. Вплив радіціколу, інгібітору шаперонів HSP90, на ріст проростків Arabidopsis thaliana після гамма-опромінення насіння


:  2015.01.014-021.kozeko.pdf (завант.: 29)
:  2015.01.014-021.kozeko.pdf

14

Карпець Ю. В., Колупаєв Ю. Є., Швиденко М. В., Ястреб Т. О. Вплив екзогенного кальцію та його антагоністів на вміст оксиду азоту в коренях проростків пшениці


:  2015.01.022-027.karpets_et_al.pdf (завант.: 38)
:  2015.01.022-027.karpets_et_al.pdf

22

ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ
 

Щербак Н. Л., Кучук М. В. Lox-опосередкована експресія gus гена в трансгенних рослинах тютюну


:  2015.01.028-036.shcherbak_kuchuk.pdf (завант.: 28)
:  2015.01.028-036.shcherbak_kuchuk.pdf

28

Твердохліб О. В. Становлення фертильності у гібридів між Triticum timopheevii Zhuk. і T. durum Desf.


:  2015.01.037-045.tverdokhleb.pdf (завант.: 25)
:  2015.01.037-045.tverdokhleb.pdf

37

Kолесник O. О., Чеботар С. В., Хохлов О. М., Файт В. І. Порівняння методів диференціації та ідентифікації сортів пшениці м’якої озимої за агрономічними ознаками і морфометричними параметрами зерна та за алельним складом мікросателітних локусів


:  2015.01.046-054.kolesnyk_et_al.pdf (завант.: 24)
:  2015.01.046-054.kolesnyk_et_al.pdf

46

Шарипіна Я. Ю., Попов В. М., Кириченко В. В. Аналіз сумісного успадкування маркерних та кількісних ознак соняшнику


:  2015.01.055-061.sharypina_et_al.pdf (завант.: 20)
:  2015.01.055-061.sharypina_et_al.pdf

55

Якимчук Р. А. Цитогенетична оцінка мутагенного впливу на кореневу меристему Triticum aestivum забруднень територій, прилеглих до теплових електростанцій


:  2015.01.062-070.yakymchuk.pdf (завант.: 19)
:  2015.01.062-070.yakymchuk.pdf

62

Пикало C. В., Волощук С. І., Волощук Г. Д. Регенерація рослин тритикале озимого в культурі різних типів експлантів


:  2015.01.071-079.pykalo_et_al.pdf (завант.: 21)
:  2015.01.071-079.pykalo_et_al.pdf

71

ЛЕКЦІЇ В ЖУРНАЛІ
 

Бабенко Л. М., Шейко О. А., Косаківська І. В., Веденічова Н. П., Негрецький В. А., Вашека О. В. Структурно-функціональні особливості папоротеподібних (Polypodiophyta)


:  2015.01.080-103.babenko_et_al.pdf (завант.: 40)
:  2015.01.080-103.babenko_et_al.pdf

80

Войцехівська О. В., Ситар О. В., Таран Н. Ю. Фенольні сполуки: різноманіття, біологічна активність, перспективи застосування


:  2015.01.104-119.voytsehivska_et_al.pdf (завант.: 44)
:  2015.01.104-119.voytsehivska_et_al.pdf

104


 

THE BULLETIN OF KHARKIV NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY. 
SERIES BIOLOGY, 2015, IS. 1 (34)

 

 

CONTENTS

 

PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY
 

Bulavin I. V. Gravisensitivity of roots of Arabidopsis thaliana formed in vitro from leaf explants (Summary)


:  2015.01.006-013.bulavin_sum.pdf (завант.: 16)
:  2015.01.006-013.bulavin_sum.pdf

6

Kozeko L. Ye. Influence of radicicol, an inhibitor of HSP90 chaperons, on growth of Arabidopsis thaliana after gamma-irradiation of seeds (Summary)


:  2015.01.014-021.kozeko_sum.pdf (завант.: 11)
:  2015.01.014-021.kozeko_sum.pdf

14

Karpets Yu. V., Kolupaev Yu. E., Shvydenko M. V., Yastreb T. O. Influence of exogenous calcium and its antagonists on nitric oxide content in roots of wheat plantlets

22

GENETICS, SELECTION AND BIOTECHNOLOGY
 

Shcherbak N. L., Kuchuk M. V. Lox-dependent gus gene expression in transgenic tobacco plants (Summary)


:  2015.01.028-036.shcherbak_kuchuk_sum.pdf (завант.: 8)
:  2015.01.028-036.shcherbak_kuchuk_sum.pdf

28

Tverdokhleb E. V. Formation of fertility in hybrids between Triticum timopheevii Zhuk. and T. durum Desf. (Summary)


:  2015.01.037-045.tverdokhleb_sum.pdf (завант.: 11)
:  2015.01.037-045.tverdokhleb_sum.pdf

37

Kolesnyk O. O., Chebotar S. V., Khokhlov O. M., Fayt V. I. Comparison of identification and differentiation methods for bread winter wheat varieties according to number of agronomic traits and morphometric parameters of grains and allelic composition of microsatellite loci (Summary)


:  2015.01.046-054.kolesnyk_et_al_sum.pdf (завант.: 7)
:  2015.01.046-054.kolesnyk_et_al_sum.pdf

46

Sharypina Ya. Yu., Popov V. N., Kirichenko V. V. Analysis of linkage between markers and quantitative traits in sunflower (Summary)


:  2015.01.055-061.sharypina_et_al_sum.pdf (завант.: 10)
:  2015.01.055-061.sharypina_et_al_sum.pdf

55

Yakymchuk R. A. Cytogenetic evaluation of mutagenic effects on a root meristem of Triticum aestivum contamination of the territories adjacent to steam power plants (Summary)


:  2015.01.062-070.yakymchuk_sum.pdf (завант.: 8)
:  2015.01.062-070.yakymchuk_sum.pdf

62

Pykalo S. V., Voloshchuk S. I., Voloshchuk H. D. Plant regeneration of winter triticale in culture of various types of explants (Summary)


:  2015.01.071-079.pykalo_et_al_sum.pdf (завант.: 12)
:  2015.01.071-079.pykalo_et_al_sum.pdf

71

LECTURES IN JOURNAL
 

Babenko L. M., Sheyko O. A., Kosakivska I. V., Vedenichova N. P., Nehretskіy V. A., Vasheka О. V. Structural and functional characteristics of pteridophytes(Polypodiophyta) (Summary)


:  2015.01.080-103.babenko_et_al_sum.pdf (завант.: 7)
:  2015.01.080-103.babenko_et_al_sum.pdf

80

Voytsehivska O. V., Sitar O. V., Taran N. Yu. Phenolic compounds: diversity, biological activity, prospects of using (Summary)


:  2015.01.104-119.voytsehivska_et_al_sum.pdf (завант.: 11)
:  2015.01.104-119.voytsehivska_et_al_sum.pdf

104

 

 
Оновлено: 27-04-2015, 13:46 / Переглядів: 1 585
 

Авторизація