ВІСНИК ХНAУ 2015 вип. 2

 

 ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
СЕРІЯ БІОЛОГІЯ, 2015, ВИП. 2


ЗМІСТ
ОГЛЯДИ

 

Колупаєв Ю. Є., Ястреб Т. О. Фізіологічні функції неензиматичних антиоксидантів рослин


:  2015.02.006-025.kolupaev_yastreb.pdf (завант.: 38)
:  2015.02.006-025.kolupaev_yastreb.pdf


6

 Молодченкова О. О., Адамовська В. Г. Протеїназно-інгібіторна система при формуванні захисних реакцій рослин


:  2015.02.026-042.molodchenkova_adamovskaya.pdf (завант.: 34)
:  2015.02.026-042.molodchenkova_adamovskaya.pdf

 26

 

ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН


Жадько С. І., Воробйова Т. В., Сиваш О. О. Активні форми кисню, активність пероксиредоксину і тіоредоксину в культурі тканин Arabidopsis thaliana за розвитку осмотичного і оксидативного стресів


:  2015.02.043-049.jadko_et_al.pdf (завант.: 27)
:  2015.02.043-049.jadko_et_al.pdf

43

Колупаєв Ю. Є., Рябчун Н. І., Ястреб Т. О., Обозний О. І., Швиденко М. В. Вплив холодового загартування на стійкість проростків пшениці до дії пероксиду водню та іонів заліза (II). I. Участь низькомолекулярних протекторів


:  2015.02.050-057.kolupaev_et_al.pdf (завант.: 23)
:  2015.02.050-057.kolupaev_et_al.pdf

50
Федюк О. М., Білявська Н. О. Ультраструктурні зміни мітохондрій листків Galanthus nivalis L. при вегетації за умов гіпотермії
58

Мельникова Н. М., Коць С. Я. Вплив бінарних композицій лектинів сої та гороху на формування соєво-ризобіального симбіозу


:  2015.02.064-071.melnikova_kots.pdf (завант.: 19)
:  2015.02.064-071.melnikova_kots.pdf

64


ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ


Тарасюк О. І., Починок В. М., Моргун В. В. Генетичний поліморфізм за складом алелей Gli-/Glu локусів високоякісних ліній озимої м’якої пшениці


:  2015.02.072-079.tarasyuk_et_al.pdf (завант.: 22)
:  2015.02.072-079.tarasyuk_et_al.pdf

72


МІКРОБІОЛОГІЯ


Грабова Г. Ю., Драговоз І. В., Авдєєва Л. В. Біобезпека, фітотоксичність і антибіотикочутливість штаму Bacillussp. C6 – антагоніста фітопатогенних бактерій і грибів


:  2015.02.080-086.grabova_et_al.pdf (завант.: 11)
:  2015.02.080-086.grabova_et_al.pdf

80


ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ


Мальцев Є. І. Альгоугруповання різних біогеоценотичних горизонтів Старобердянського лісу


:  2015.02.087-092.maltsev.pdf (завант.: 13)
:  2015.02.087-092.maltsev.pdf

87

Терлига Н. С., Данильчук О. В., Юхименко Ю. С., Федоровський В. Д., Данильчук Н. М. Культивована дендрофлора парків і скверів Кривого Рогу: історичні аспекти формування та сучасний стан


:  2015.02.093-101.terlyga_et_al.pdf (завант.: 20)
:  2015.02.093-101.terlyga_et_al.pdf

93


ХРОНІКА


Авксентьєва О. О., Жмурко В. В., Колупаєв Ю. Є. ІІІ Міжнародна наукова конференція «Регуляція росту і розвитку рослин: фізіолого-біохімічні і генетичні аспекти»


:  2015.02.102-105.chronicle.pdf (завант.: 11)
:  2015.02.102-105.chronicle.pdf

102


ЮВІЛЕЇ


Сергій Ярославович Коць (до 50-річчя від Дня народження)


:  2015.02.106-107.jubilees.pdf (завант.: 16)
:  2015.02.106-107.jubilees.pdf

106

Правила для авторів


:  2015.02.108-112.rules_for_author_ukr.pdf (завант.: 12)
:  2015.02.108-112.rules_for_author_ukr.pdf

108

Правила для авторов


:  2015.02.113-117.rules_for_author_rus.pdf (завант.: 4)
:  2015.02.113-117.rules_for_author_rus.pdf

113

Rules for authors


:  2015.02.118-119.rules_for_author_engl.pdf (завант.: 7)
:  2015.02.118-119.rules_for_author_engl.pdf

118 

 THE BULLETIN OF KHARKIV NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY. 
SERIES BIOLOGY, 2015, IS. 2 (35)

 


 

CONTENTS

SURVEYS

Kolupaev Yu. E., Yastreb T. O. Physiological functions of nonenzymatic antioxidants in plants


:  kolupaev_yastreb_sum.pdf (завант.: 7)
:  kolupaev_yastreb_sum.pdf

6

Molodchenkova O. O., Adamovskaya V. G. Proteinases-inhibitors system in the formation of plant defense reactions


:  molodchenkova_adamovskaya_sum.pdf (завант.: 5)
:  molodchenkova_adamovskaya_sum.pdf

26
PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY

Jadko S. I., Vorobyova T. V., Syvash A. A. Reactive oxygen species and thioredoxin and peroxiredoxin activities in tissue culture of Arabidopsis thaliana under development of osmotic and oxidative stresses


:  jadko_et_al_sum.pdf (завант.: 5)
:  jadko_et_al_sum.pdf

43
Kolupaev Yu. E., Ryabchun N. I., Yastreb T. О., Oboznyi A. I., Shvidenko M. V. Effect of cold hardening on resistance of wheat seedlings to hydrogen peroxide and iron (II) ions action. I. Participation of low-molecular protectors
50

Fediuk O. M., Bilyavska N. O. Ultrastructural changes in Galanthus nivalis L. foliar mitochondria at vegetation in hypothermal condition


:  fediuk_bilyavska_sum.pdf (завант.: 6)
:  fediuk_bilyavska_sum.pdf

58

Melnykova N. M., Kots S. Ya. Effect of binary mixtures composed of soybean and pea lectinson the establishment of the soybean-rhizobium symbiosis


:  melnikova_kots_sum.pdf (завант.: 6)
:  melnikova_kots_sum.pdf

64

GENETICS, SELECTION AND BIOTECHNOLOGY

Tarasyuk O. I., Pochynok V. M., Morgun V. V. Genetic polymorphism in composition of alleles Gli-/Glu loci of winter bread wheat high quality line


:  tarasyuk_et_al_sum.pdf (завант.: 4)
:  tarasyuk_et_al_sum.pdf

72

MICROBIOLOGY

Grabova A. Yu., Dragovoz I. V., Avdeevа L. V. Biosecurity, phytotoxicity and sensitivity for antibiotics of the Bacillus sp. C6 strain – antagonist of phytopathogenic bacteria and fungi


:  grabova_et_al_sum.pdf (завант.: 5)
:  grabova_et_al_sum.pdf

80 

PROBLEMS OF LEARNING AND CONSERVATION OF BIOLOGICAL DIVERSIFICATION

Maltsev Ye. I. Algae communities of different biogeocenotic horizons in Staroberdyansk forest


:  maltsev_sum.pdf (завант.: 4)
:  maltsev_sum.pdf

87

Terlyga N. S., Danilchuk A. V., Yukhimenko Yu. S., Fedorovsky V. D., Danilchuk N. M. Kryvyi Rig parks and squares cultivated dendroflora: historical aspects of formation and current state


:  terlyga_et_al_sum.pdf (завант.: 5)
:  terlyga_et_al_sum.pdf

93

CHRONICLE

Aveksentyeva O. A., Zhmurko V. V., Kolupaev Yu. E. III International scientific conference «Plant growth and development control: Physiological, biochemical and genetic aspects»

102 

JUBILEES

Sergiy Yaroslavovych Kots (on his 50th Birthday) 106
Правила для авторів 108
Правила для авторов 113

Rules for authors


:  author_engl.pdf (завант.: 13)
:  author_engl.pdf

118Оновлено: 1-09-2015, 14:11 / Переглядів: 1 380
 

Авторизація