ВІСНИК ХНAУ 2015 вип. 2

 

 ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
СЕРІЯ БІОЛОГІЯ, 2015, ВИП. 2


ЗМІСТ
ОГЛЯДИ

 

Колупаєв Ю. Є., Ястреб Т. О. Фізіологічні функції неензиматичних антиоксидантів рослин


:  2015.02.006-025.kolupaev_yastreb.pdf    :  2015.02.006-025.kolupaev_yastreb.pdf
(завантажень: 39 / 1-09-2015, 12:15)


6

 Молодченкова О. О., Адамовська В. Г. Протеїназно-інгібіторна система при формуванні захисних реакцій рослин


:  2015.02.026-042.molodchenkova_adamovskaya.pdf    :  2015.02.026-042.molodchenkova_adamovskaya.pdf
(завантажень: 36 / 1-09-2015, 12:17)

 26

 

ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН


Жадько С. І., Воробйова Т. В., Сиваш О. О. Активні форми кисню, активність пероксиредоксину і тіоредоксину в культурі тканин Arabidopsis thaliana за розвитку осмотичного і оксидативного стресів


:  2015.02.043-049.jadko_et_al.pdf    :  2015.02.043-049.jadko_et_al.pdf
(завантажень: 28 / 1-09-2015, 12:22)

43

Колупаєв Ю. Є., Рябчун Н. І., Ястреб Т. О., Обозний О. І., Швиденко М. В. Вплив холодового загартування на стійкість проростків пшениці до дії пероксиду водню та іонів заліза (II). I. Участь низькомолекулярних протекторів


:  2015.02.050-057.kolupaev_et_al.pdf    :  2015.02.050-057.kolupaev_et_al.pdf
(завантажень: 24 / 1-09-2015, 12:28)

50
Федюк О. М., Білявська Н. О. Ультраструктурні зміни мітохондрій листків Galanthus nivalis L. при вегетації за умов гіпотермії

:  2015.02.058-063.fediuk_bilyavska.pdf    :  2015.02.058-063.fediuk_bilyavska.pdf
(завантажень: 27 / 1-09-2015, 12:31)
58

Мельникова Н. М., Коць С. Я. Вплив бінарних композицій лектинів сої та гороху на формування соєво-ризобіального симбіозу


:  2015.02.064-071.melnikova_kots.pdf    :  2015.02.064-071.melnikova_kots.pdf
(завантажень: 20 / 1-09-2015, 12:34)

64


ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ


Тарасюк О. І., Починок В. М., Моргун В. В. Генетичний поліморфізм за складом алелей Gli-/Glu локусів високоякісних ліній озимої м’якої пшениці


:  2015.02.072-079.tarasyuk_et_al.pdf    :  2015.02.072-079.tarasyuk_et_al.pdf
(завантажень: 23 / 1-09-2015, 12:37)

72


МІКРОБІОЛОГІЯ


Грабова Г. Ю., Драговоз І. В., Авдєєва Л. В. Біобезпека, фітотоксичність і антибіотикочутливість штаму Bacillussp. C6 – антагоніста фітопатогенних бактерій і грибів


:  2015.02.080-086.grabova_et_al.pdf    :  2015.02.080-086.grabova_et_al.pdf
(завантажень: 12 / 1-09-2015, 12:40)

80


ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ


Мальцев Є. І. Альгоугруповання різних біогеоценотичних горизонтів Старобердянського лісу


:  2015.02.087-092.maltsev.pdf    :  2015.02.087-092.maltsev.pdf
(завантажень: 14 / 1-09-2015, 12:42)

87

Терлига Н. С., Данильчук О. В., Юхименко Ю. С., Федоровський В. Д., Данильчук Н. М. Культивована дендрофлора парків і скверів Кривого Рогу: історичні аспекти формування та сучасний стан


:  2015.02.093-101.terlyga_et_al.pdf    :  2015.02.093-101.terlyga_et_al.pdf
(завантажень: 21 / 1-09-2015, 12:44)

93


ХРОНІКА


Авксентьєва О. О., Жмурко В. В., Колупаєв Ю. Є. ІІІ Міжнародна наукова конференція «Регуляція росту і розвитку рослин: фізіолого-біохімічні і генетичні аспекти»


:  2015.02.102-105.chronicle.pdf    :  2015.02.102-105.chronicle.pdf
(завантажень: 13 / 1-09-2015, 12:47)

102


ЮВІЛЕЇ


Сергій Ярославович Коць (до 50-річчя від Дня народження)


:  2015.02.106-107.jubilees.pdf    :  2015.02.106-107.jubilees.pdf
(завантажень: 17 / 1-09-2015, 12:51)

106

Правила для авторів


:  2015.02.108-112.rules_for_author_ukr.pdf    :  2015.02.108-112.rules_for_author_ukr.pdf
(завантажень: 13 / 1-09-2015, 12:52)

108

Правила для авторов


:  2015.02.113-117.rules_for_author_rus.pdf    :  2015.02.113-117.rules_for_author_rus.pdf
(завантажень: 5 / 1-09-2015, 12:53)

113

Rules for authors


:  2015.02.118-119.rules_for_author_engl.pdf    :  2015.02.118-119.rules_for_author_engl.pdf
(завантажень: 8 / 1-09-2015, 12:54)

118 

 THE BULLETIN OF KHARKIV NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY. 
SERIES BIOLOGY, 2015, IS. 2 (35)

 


 

CONTENTS

SURVEYS

Kolupaev Yu. E., Yastreb T. O. Physiological functions of nonenzymatic antioxidants in plants


:  kolupaev_yastreb_sum.pdf    :  kolupaev_yastreb_sum.pdf
(завантажень: 8 / 1-09-2015, 14:13)

6

Molodchenkova O. O., Adamovskaya V. G. Proteinases-inhibitors system in the formation of plant defense reactions


:  molodchenkova_adamovskaya_sum.pdf    :  molodchenkova_adamovskaya_sum.pdf
(завантажень: 6 / 1-09-2015, 14:13)

26
PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY

Jadko S. I., Vorobyova T. V., Syvash A. A. Reactive oxygen species and thioredoxin and peroxiredoxin activities in tissue culture of Arabidopsis thaliana under development of osmotic and oxidative stresses


:  jadko_et_al_sum.pdf    :  jadko_et_al_sum.pdf
(завантажень: 6 / 2-09-2015, 08:55)

43
Kolupaev Yu. E., Ryabchun N. I., Yastreb T. О., Oboznyi A. I., Shvidenko M. V. Effect of cold hardening on resistance of wheat seedlings to hydrogen peroxide and iron (II) ions action. I. Participation of low-molecular protectors
50

Fediuk O. M., Bilyavska N. O. Ultrastructural changes in Galanthus nivalis L. foliar mitochondria at vegetation in hypothermal condition


:  fediuk_bilyavska_sum.pdf    :  fediuk_bilyavska_sum.pdf
(завантажень: 7 / 2-09-2015, 08:56)

58

Melnykova N. M., Kots S. Ya. Effect of binary mixtures composed of soybean and pea lectinson the establishment of the soybean-rhizobium symbiosis


:  melnikova_kots_sum.pdf    :  melnikova_kots_sum.pdf
(завантажень: 7 / 2-09-2015, 08:56)

64

GENETICS, SELECTION AND BIOTECHNOLOGY

Tarasyuk O. I., Pochynok V. M., Morgun V. V. Genetic polymorphism in composition of alleles Gli-/Glu loci of winter bread wheat high quality line


:  tarasyuk_et_al_sum.pdf    :  tarasyuk_et_al_sum.pdf
(завантажень: 5 / 2-09-2015, 09:00)

72

MICROBIOLOGY

Grabova A. Yu., Dragovoz I. V., Avdeevа L. V. Biosecurity, phytotoxicity and sensitivity for antibiotics of the Bacillus sp. C6 strain – antagonist of phytopathogenic bacteria and fungi


:  grabova_et_al_sum.pdf    :  grabova_et_al_sum.pdf
(завантажень: 6 / 2-09-2015, 09:03)

80 

PROBLEMS OF LEARNING AND CONSERVATION OF BIOLOGICAL DIVERSIFICATION

Maltsev Ye. I. Algae communities of different biogeocenotic horizons in Staroberdyansk forest


:  maltsev_sum.pdf    :  maltsev_sum.pdf
(завантажень: 5 / 2-09-2015, 09:07)

87

Terlyga N. S., Danilchuk A. V., Yukhimenko Yu. S., Fedorovsky V. D., Danilchuk N. M. Kryvyi Rig parks and squares cultivated dendroflora: historical aspects of formation and current state


:  terlyga_et_al_sum.pdf    :  terlyga_et_al_sum.pdf
(завантажень: 6 / 2-09-2015, 09:07)

93

CHRONICLE

Aveksentyeva O. A., Zhmurko V. V., Kolupaev Yu. E. III International scientific conference «Plant growth and development control: Physiological, biochemical and genetic aspects»

102 

JUBILEES

Sergiy Yaroslavovych Kots (on his 50th Birthday) 106
Правила для авторів 108
Правила для авторов 113

Rules for authors


:  author_engl.pdf    :  author_engl.pdf
(завантажень: 14 / 2-09-2015, 09:22)

118Оновлено: 1-09-2015, 14:11 / Переглядів: 1 481
 

Авторизація