ВІСНИК ХНAУ 2015 вип. 2

 

 ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
СЕРІЯ БІОЛОГІЯ, 2015, ВИП. 2


ЗМІСТ
ОГЛЯДИ

 

Колупаєв Ю. Є., Ястреб Т. О. Фізіологічні функції неензиматичних антиоксидантів рослин


:  2015.02.006-025.kolupaev_yastreb.pdf (завант.: 42)
Переглянути онлайн:  2015.02.006-025.kolupaev_yastreb.pdf
637,32 Kb [1-09-2015, 12:15]


6

 Молодченкова О. О., Адамовська В. Г. Протеїназно-інгібіторна система при формуванні захисних реакцій рослин


:  2015.02.026-042.molodchenkova_adamovskaya.pdf (завант.: 38)
Переглянути онлайн:  2015.02.026-042.molodchenkova_adamovskaya.pdf
383,13 Kb [1-09-2015, 12:17]

 26

 

ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН


Жадько С. І., Воробйова Т. В., Сиваш О. О. Активні форми кисню, активність пероксиредоксину і тіоредоксину в культурі тканин Arabidopsis thaliana за розвитку осмотичного і оксидативного стресів


:  2015.02.043-049.jadko_et_al.pdf (завант.: 32)
Переглянути онлайн:  2015.02.043-049.jadko_et_al.pdf
212,71 Kb [1-09-2015, 12:22]

43

Колупаєв Ю. Є., Рябчун Н. І., Ястреб Т. О., Обозний О. І., Швиденко М. В. Вплив холодового загартування на стійкість проростків пшениці до дії пероксиду водню та іонів заліза (II). I. Участь низькомолекулярних протекторів


:  2015.02.050-057.kolupaev_et_al.pdf (завант.: 26)
Переглянути онлайн:  2015.02.050-057.kolupaev_et_al.pdf
212,2 Kb [1-09-2015, 12:28]

50
Федюк О. М., Білявська Н. О. Ультраструктурні зміни мітохондрій листків Galanthus nivalis L. при вегетації за умов гіпотермії

:  2015.02.058-063.fediuk_bilyavska.pdf (завант.: 30)
Переглянути онлайн:  2015.02.058-063.fediuk_bilyavska.pdf
441,55 Kb [1-09-2015, 12:31]
58

Мельникова Н. М., Коць С. Я. Вплив бінарних композицій лектинів сої та гороху на формування соєво-ризобіального симбіозу


:  2015.02.064-071.melnikova_kots.pdf (завант.: 23)
Переглянути онлайн:  2015.02.064-071.melnikova_kots.pdf
298,83 Kb [1-09-2015, 12:34]

64


ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ


Тарасюк О. І., Починок В. М., Моргун В. В. Генетичний поліморфізм за складом алелей Gli-/Glu локусів високоякісних ліній озимої м’якої пшениці


:  2015.02.072-079.tarasyuk_et_al.pdf (завант.: 24)
Переглянути онлайн:  2015.02.072-079.tarasyuk_et_al.pdf
368,1 Kb [1-09-2015, 12:37]

72


МІКРОБІОЛОГІЯ


Грабова Г. Ю., Драговоз І. В., Авдєєва Л. В. Біобезпека, фітотоксичність і антибіотикочутливість штаму Bacillussp. C6 – антагоніста фітопатогенних бактерій і грибів


:  2015.02.080-086.grabova_et_al.pdf (завант.: 13)
Переглянути онлайн:  2015.02.080-086.grabova_et_al.pdf
566,13 Kb [1-09-2015, 12:40]

80


ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ


Мальцев Є. І. Альгоугруповання різних біогеоценотичних горизонтів Старобердянського лісу


:  2015.02.087-092.maltsev.pdf (завант.: 15)
Переглянути онлайн:  2015.02.087-092.maltsev.pdf
254,34 Kb [1-09-2015, 12:42]

87

Терлига Н. С., Данильчук О. В., Юхименко Ю. С., Федоровський В. Д., Данильчук Н. М. Культивована дендрофлора парків і скверів Кривого Рогу: історичні аспекти формування та сучасний стан


:  2015.02.093-101.terlyga_et_al.pdf (завант.: 24)
Переглянути онлайн:  2015.02.093-101.terlyga_et_al.pdf
386,01 Kb [1-09-2015, 12:44]

93


ХРОНІКА


Авксентьєва О. О., Жмурко В. В., Колупаєв Ю. Є. ІІІ Міжнародна наукова конференція «Регуляція росту і розвитку рослин: фізіолого-біохімічні і генетичні аспекти»


:  2015.02.102-105.chronicle.pdf (завант.: 14)
Переглянути онлайн:  2015.02.102-105.chronicle.pdf
200,49 Kb [1-09-2015, 12:47]

102


ЮВІЛЕЇ


Сергій Ярославович Коць (до 50-річчя від Дня народження)


:  2015.02.106-107.jubilees.pdf (завант.: 18)
Переглянути онлайн:  2015.02.106-107.jubilees.pdf
192,11 Kb [1-09-2015, 12:51]

106

Правила для авторів


:  2015.02.108-112.rules_for_author_ukr.pdf (завант.: 14)
Переглянути онлайн:  2015.02.108-112.rules_for_author_ukr.pdf
280,7 Kb [1-09-2015, 12:52]

108

Правила для авторов


:  2015.02.113-117.rules_for_author_rus.pdf (завант.: 7)
Переглянути онлайн:  2015.02.113-117.rules_for_author_rus.pdf
275,92 Kb [1-09-2015, 12:53]

113

Rules for authors


:  2015.02.118-119.rules_for_author_engl.pdf (завант.: 10)
Переглянути онлайн:  2015.02.118-119.rules_for_author_engl.pdf
128,72 Kb [1-09-2015, 12:54]

118 

 THE BULLETIN OF KHARKIV NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY. 
SERIES BIOLOGY, 2015, IS. 2 (35)

 


 

CONTENTS

SURVEYS

Kolupaev Yu. E., Yastreb T. O. Physiological functions of nonenzymatic antioxidants in plants


:  kolupaev_yastreb_sum.pdf (завант.: 9)
Переглянути онлайн:  kolupaev_yastreb_sum.pdf
68,61 Kb [1-09-2015, 14:13]

6

Molodchenkova O. O., Adamovskaya V. G. Proteinases-inhibitors system in the formation of plant defense reactions


:  molodchenkova_adamovskaya_sum.pdf (завант.: 7)
Переглянути онлайн:  molodchenkova_adamovskaya_sum.pdf
72,16 Kb [1-09-2015, 14:13]

26
PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY

Jadko S. I., Vorobyova T. V., Syvash A. A. Reactive oxygen species and thioredoxin and peroxiredoxin activities in tissue culture of Arabidopsis thaliana under development of osmotic and oxidative stresses


:  jadko_et_al_sum.pdf (завант.: 8)
Переглянути онлайн:  jadko_et_al_sum.pdf
9,54 Kb [2-09-2015, 08:55]

43
Kolupaev Yu. E., Ryabchun N. I., Yastreb T. О., Oboznyi A. I., Shvidenko M. V. Effect of cold hardening on resistance of wheat seedlings to hydrogen peroxide and iron (II) ions action. I. Participation of low-molecular protectors
50

Fediuk O. M., Bilyavska N. O. Ultrastructural changes in Galanthus nivalis L. foliar mitochondria at vegetation in hypothermal condition


:  fediuk_bilyavska_sum.pdf (завант.: 8)
Переглянути онлайн:  fediuk_bilyavska_sum.pdf
119,84 Kb [2-09-2015, 08:56]

58

Melnykova N. M., Kots S. Ya. Effect of binary mixtures composed of soybean and pea lectinson the establishment of the soybean-rhizobium symbiosis


:  melnikova_kots_sum.pdf (завант.: 9)
Переглянути онлайн:  melnikova_kots_sum.pdf
8,89 Kb [2-09-2015, 08:56]

64

GENETICS, SELECTION AND BIOTECHNOLOGY

Tarasyuk O. I., Pochynok V. M., Morgun V. V. Genetic polymorphism in composition of alleles Gli-/Glu loci of winter bread wheat high quality line


:  tarasyuk_et_al_sum.pdf (завант.: 6)
Переглянути онлайн:  tarasyuk_et_al_sum.pdf
9,56 Kb [2-09-2015, 09:00]

72

MICROBIOLOGY

Grabova A. Yu., Dragovoz I. V., Avdeevа L. V. Biosecurity, phytotoxicity and sensitivity for antibiotics of the Bacillus sp. C6 strain – antagonist of phytopathogenic bacteria and fungi


:  grabova_et_al_sum.pdf (завант.: 7)
Переглянути онлайн:  grabova_et_al_sum.pdf
64,48 Kb [2-09-2015, 09:03]

80 

PROBLEMS OF LEARNING AND CONSERVATION OF BIOLOGICAL DIVERSIFICATION

Maltsev Ye. I. Algae communities of different biogeocenotic horizons in Staroberdyansk forest


:  maltsev_sum.pdf (завант.: 6)
Переглянути онлайн:  maltsev_sum.pdf
123,28 Kb [2-09-2015, 09:07]

87

Terlyga N. S., Danilchuk A. V., Yukhimenko Yu. S., Fedorovsky V. D., Danilchuk N. M. Kryvyi Rig parks and squares cultivated dendroflora: historical aspects of formation and current state


:  terlyga_et_al_sum.pdf (завант.: 8)
Переглянути онлайн:  terlyga_et_al_sum.pdf
78,15 Kb [2-09-2015, 09:07]

93

CHRONICLE

Aveksentyeva O. A., Zhmurko V. V., Kolupaev Yu. E. III International scientific conference «Plant growth and development control: Physiological, biochemical and genetic aspects»

102 

JUBILEES

Sergiy Yaroslavovych Kots (on his 50th Birthday) 106
Правила для авторів 108
Правила для авторов 113

Rules for authors


:  author_engl.pdf (завант.: 16)
Переглянути онлайн:  author_engl.pdf
128,72 Kb [2-09-2015, 09:22]

118Оновлено: 1-09-2015, 14:11 / Переглядів: 1 933
 

Авторизація