Ярова Валентина Василівна


завідувач кафедри, кандидат економічних наук,

доцент кафедри статистики і економічного аналізу

 

Підручники, навчальні посібники, методичні вказівки

 1. Методичні рекомендації до оформлення та захисту дипломних робіт для студентів факультету «Облік і фінанси». / розроб.: В.В. Ярова, В.К. Горкавий, І.М. Сафронська та ін. –  Х., 2011. – 52 с.
 2. Фінансовий аналіз: методичні рекомендації для підготовки та написання курсових робіт для студентів спеціальності «Облік і аудит». / розроб.: В.В. Ярова, Д.В. Шиян, І.М. Сафронська та ін. – Х., 2012. – 32 с.
 3. Ярова В.В. Економетрія: лекції. / В.В. Ярова, А.І Александрова. – Х.: ХНАУ, 2014. –  120 с.
 4. Ярова В.В. Аграрна статистика: навч. посібник / В.К. Горкавий, В.В. Ярова, О.С. Ментей. – Х.: ХНАУ, 2014. – 297 с.

Статті

 1. Ярова В.В. Деякі аспекти реформування, підвищення рівня і захисту доходів найманих працівників / В.В. Ярова // Економічний аналіз: зб. наук. праць/Терноп. нац.. екон. ун-т; редкол.: С.І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль, 2011. – С. 410–413.
 2. Ярова В.В. Проблеми легалізації доходів населення / В.В. Ярова // Економіка АПК. – 2011. – №12. – С. 57–62.
 3. Ярова В.В. Індикатори нестабільності соціального захисту працюючих / В.В. Ярова // Вісн. ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування». – Х., 2011. – №11. – С. 154–161.
 4. Ярова В.В. Заробітна плата у системі соціальних гарантій в сфері праці / В.В. Ярова // Економіка та управління АПК. – Вип. 4(81). – Х., 2011.– С. 33–36.
 5.  Ярова В.В. Проблеми зайнятості сільської молоді в Україні / В.В. Ярова // Економіка АПК. – 2012. – №8. – С. 82–86.
 6. Ярова В.В. Зайнятість сільського населення в системі соціальної відповідальності аграрних підприємств / В.В. Ярова // Наук. вісн. ЛНУВМіБ ім. С.З. Гжицького. Серія «Економічні науки». – Львів, 2012. – Т. 14, № 1(51). – Ч. 2. –  С. 406–413.
 7. Ярова В.В. Соціальна відповідальність бізнесу та пенсійна реформа // Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». – Х., 2012. –  №6. – С. 85–91.
 8. Ярова В.В. Регулювання процесів у сфері легалізації праці на принципах соціальної відповідальності / В.В. Ярова // Зб. наук. праць ХІУ річних зборів Всеукр. конгресу вчених економістів–аграрників. – К.: – ННЦІАЕ, 2012. – С. 658–662.
 9. Ярова В.В. Напрямки удосконалення трудових відносин в сільському господарстві / В.В. Ярова // Вісн. Кам’янець–Подільського нац. ун–ту ім. Івана Огієнка. Серія «Економічні науки». – 2012. – Вип. 6. – Кам’янець–Подільський, 2012. –  С. 375–378.
 10. Ярова В.В. Соціальна відповідальність у вирішенні проблем сучасного землекористування / В.В.Ярова // Економіка АПК. – Х., 2013. – №1(219). –  С. 83–89.
 11. Ярова В.В. Концентрація та соціальна спрямованість сільськогосподарських підприємств / В.В.Ярова / /Вісн. Харк. нац. ун-ту с. г. Економічні науки. – Вип.137. – Х.: ХНТУСГ, 2013. –  С. 291–297.
 12. Ярова В.В. Удосконалення інформаційної підтримки управління витратами аграрних підприємств / В.В.Ярова // Наук. праці Полт. держ. аграр акад. – Вип. 1(16). – Т. 1. – Полтава: ПДАА, 2013. –  С. 344–347.
 13. Ярова В.В. Реформування трудового законодавства і впровадження активної політики зайнятості сільського населення України / В.В. Ярова // Зб. наук. праць Таврійськ. держ. агротехнолог. ун-ту (економічні науки) / за ред. М.Ф. Кропивко. 1(21), т. 3. –  Мелітополь, 2013. – С. 360–366.
 14. Ярова В.В. Підвищення вартості робочої сили як шлях до розбудови соціально–відповідального аграрного бізнесу / В.В. Ярова // Соціально–економічний розвиток України в умовах трансформаційних змін: виклики, тенденції, перспективи: кол. монографія / за заг. ред. Проф.. В.І. Аранчія. – Полтава: ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2013. – С. 52–60.
 15. Ярова В.В. Ознаки соціальної відповідальності аграрних роботодавців щодо створення конкурентоспроможних робочих місць / В.В. Ярова // Сучасні парадигми розвитку конкурентоспроможного агропромислового виробництва: кол. монографія / за ред. проф. Ю.О. Нестерчука. – Умань: «Візаві», 2013. – С. 78–85.
 16. Ярова В.В. Соціальна відповідальність у вирішенні проблем сучасного землекористування / В.В.Ярова // Економіка АПК. – 2013. – №1(219). –  С. 83 – 89.
 17. Ярова В.В. Концентрація та соціальна спрямованість сільськогосподарських підприємств / В.В.Ярова // Вісн. Харк. НТУСГ. Серія «Економічні науки». – Вип.137. – Х.: ХНТУСГ. – 2013. –  С. 291– 297.
 18. Ярова В.В. Удосконалення інформаційної підтримки управління витратами аграрних підприємств / В.В.Ярова // Наук. праці Полт. ДАА. – Вип. 1(16). – Т. 1. – Полтава: ПДАА. –2013. –  С. 344–347.
 19. Ярова В.В. Реформування трудового законодавства і впровадження активної політики зайнятості сільського населення України / В.В. Ярова // Зб. наук. праць Таврійського ДАУ (економічні науки) / за ред. М.Ф. Кропивко. – Мелітополь, 2013. – С. 360–366.
 20. Ярова В.В. Влияние социальной ответственности с.–г. предприятий на формирование социального качества экономического роста Украины (кол. Монографія / В.В. Ярова // Економіка і фінанси. Нюрнберг, 2014. –   с.
 21. Ярова В.В. Соціальна відповідальність аграрних підприємств як основа сталого розвитку аграрної економіки (кол. монографія) / В.В. Ярова. / Дніпропетр. нац. гірн. ун–т. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 150–170.
 22. Ярова В.В. Категорія «соціальна відповідальність»: теоретичні джерела, еволюція підходів до визначення, практика розвитку / В.В. Ярова // Вісн. Академії прав і соц. відносин Федерації профспілок України. – К., 2013. – №4 (68). – С. 63–69.
 23. Ярова В.В. Теоретико–методологічні підходи до вивчення соціальної від повільності бізнесу / В.В. Ярова // Вісн. ХНАУ, Серія «Економіка АПК і природокористування». – Х., 2013. – №5. – C. 185–196
 24. Ярова В.В. Методологічні аспекти кількісної оцінки соціальної відповідальності аграрних підприємств // Вісн. ХНАУ, Серія «Економічні науки». –  Х., 2013. – №6. –  C. 152–156
 25. Ярова В.В. Організаційний механізм управління розвитком соціальної відповідальності в системі менеджменту с.–.г. підприємств / В.В. Ярова // Наук.–виробн. журнал «Інноваційна економіка». – Х., 2014. – №4. – C. 117–129.
 26. Яровая В.В. Особенности становления социальной ответственности аграрных предприятий / В.В. Яровая // Бюл. науч. работ. БелГСХА. – Белгород, 2013. – Вып. 36. – С. 282–291.
 27. Ярова В.В, Методика оцінки соціальної відповідальності с.–г. підприємств / В.В. Ярова // Наук. Вісн. Херсон. ДУ. Серія «Економічні науки». – Херсон, 2014. – №7. – C. 25–35.
 28. Яровая В.В. Роль социальной ответственности аграрных работодателей в повышении качества жизни сельского населения // Вестн. Моск. ун–та им. С.Ю. Витте. –  Серия 1: Экономика и управление. – М., 2014. – №3 (9). – С. 91–100.

 

«ВЕСНА КРАСНА КВІТКАМИ, А СТУДЕНТ ? ДІЛАМИ!»Оновлено: 1-03-2012, 12:27 / Переглядів: 3 560
 

Авторизація