ЯРУТА МАРИНА ЮРІЇВНА

 

Прізвище, ім’я, по батькові викладача 

Ярута Марина  Юріївна

Найменування посади

Викладач кафедри менеджмету і адміністрування

Найменування закладу, який закінчив викладач, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту

Харківський національний аграрний університет  ім. В.В. Докучаєва, 2010 р.; спеціальність «Облік і аудит»;

кваліфікація : «Магістр з обліку і аудиту»; диплом від 01.07.2010 р.

Науковий ступінь,шифр і найменування наукової спеціальності, тема дисертації, вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно, або категорія, педагогічне звання

 

Найменування навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем, та кількість лекційних годин з кожної навчальної дисципліни

Управління персоналом (12)

Економіка та організація інноваційної діяльності (14)

Антикризове управління (30)

Управління інноваціями (36)

Адміністративний менеджмент (12)

Відомості про підвищення кваліфікації викладача (найменування закладу, вид документа, тема, дата видачі)

Полтавська державна аграрна академія, кафедра публічного управління та адміністрування; Свідоцтво № 064/18 від 12 жовтня 2018 р.

Стажування з дисциплін: «Самоменеджмент», «Адміністративний менеджмент».

Участь в конференціях і семінарах

1. Сучасні напрями розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України: ІІ всеукраїнська науково-практичної конференція студентів, аспірантів та молодих учених, присвячена 50-річчю створення факультету управління та бізнесу ХНАДУ (м. Харків, 26 жовтня 2016 р.). Харків, ХНАДУ, 2016.

2. Проблеми природокористування в процесі реформування відно-син власності: Всеукраїнська науково-практична конференція (м. Київ, 19 квітня 2017р.). Херсон: 2017.

3. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів: ІІ Міжнар. наук-практ. конф. (м. Харків, 25 жовтня 2017 р. Харків: ХНАУ, 2017.

4. Передумови та перспективи раціонального використання природно-ресурсного потенціалу. І Всеукраїнська науково-практичної конференція (м. Полтава, 28 травня 2018 р.). Полтава: ПДАА, 2018.

5. Збалансоване природокористування: традиції, перспективи та інновації: ІІ Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 21 грудня 2018 р.). К.: Інститут агроекології і природокористування, 2018.

6. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів: Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 90-річчю економічної освіти в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва (м. Харків, 3-4 жовтня 2019 р.). Харків: ХНАУ, 2019.

Види і результати професійної діяльності особи за спеціальністю, яка застосовується до визнання кваліфікації, відповідної спеціальності

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Wed of Science Core  Соllесtion

 

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

Гуторов О.І., Ярута М.Ю. Орендні відносини – як гнучкий інструмент землегосподарювання в період становлення ринку землі в Україні. Вісник СНАУ. Серія «Економіка і менеджмент». Суми : Сумський нац. аграр. ун-т, 2017. Випуск 4 (71), С. 81–85.

Ярута М.Ю. Права власності на землю в сучасному землекористуванні Вісник ХНАУ, серія „Економічні науки”. Харків: ХНАУ, 2017. №3. С. 120–127.

Ярута М.Ю. Тенденції розвитку сучасного сільсько-господарського землекористуваня Вісник ХНАУ, серія „Економічні науки”. Харків: ХНАУ, 2018. № 1. С. 286–297.

Ярута М.Ю. Удосконалення сучасного сільскогосподарського управління та методологія стратегічного управління земельними ресурсами.  Вісник ХНАУ, серія „Економічні науки”. Харків: ХНАУ, 2019. № 1. С. 237–247.

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії

  Олійник Т.І., Ярута М.Ю. Сучасний стан, поняття та види обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення / Формування конкурентоспроможного АПК України в умовах транзитивної економіки : кол. монографія. / Під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2017. С. 31-35.

Гуторов О.І., Ярута М.Ю., Сисоєва С.І. Економіка та організація інноваційної діяльності: навчальний посібник. Харків: ХНАУ, 2019. 227 с.

4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

 

5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії»

 

6) проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік

 

7) робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення як ості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН /зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН

 

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань У країни, або іноземного рецензованого наукового видання

Тема кафедри: «Теоретичні і методологічні засади управління розвитком агропромислового виробництва і сільських територій на інноваційній основі» (номер державної реєстрації 0115U006916).

Виконавець розділу: «Економічне регулювання раціонального використання земельних ресурсів»

9) керівництво школярем, який зайняв призове місце ІІІ-ІУ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II- III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру “Мала академія наук України; участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України

 

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти /інституту /факультету /відділення ; наукової установи) / філії / кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової /станови)/ навчально-методичного управління (відділу) /лабораторії /іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту) / відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника

 

11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох базових спеціалізованих вчених рад

 

12) наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два досягнення

 

13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників ія самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій /практикумів /методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування

1. Ярута М.Ю. Економіка та організація інноваційної діяльності: метод. вказівки до практичних, семінарських занять і самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка». Харків: ХНАУ, 2019.  49 с.

2. Гуторова О.О., Ярута М.Ю. Адміністративний менеджмент :  програма та методичні вказівки щодо проходження навчальної практики здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 281 (074) "Публічне управління та адміністрування". Х.: ХНАУ, 2019. 19 с.

3. Сисоєва С.І., ЯрутаМ.Ю. Менеджмент в сільськогосподарському виробництві: метод. вказівки до практичних, семінарських занять і самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 203 «Садівництво і виноградарство». Харків: ХНАУ, 2019. 46 с.

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно )чим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів

2017-2018 н.р.

1 тур конкурсу студ наук. робіт

Наукова робота на тему «Теорія лідерства. Типологія лідерів» здобувача 3 курсу 1 групи першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 072 «Облік і оподаткування» Орленко Валерії

15) наявність на науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

1. Ярута М.Ю. Доцільність, перспективи та недоліки впровадження земельної іпотеки. Сучасні напрями розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України: Збірник матеріалів ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 50-річчю створення факультету управління та бізнесу ХНАДУ (26 жовтня 2016 р.). Харків, ХНАДУ, 2016. – C. 250-254.

2. Ярута М.Ю. Сучасний стан грошової оцінки землі в Україні. Проблеми природокористування в процесі реформування відно-син власності // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 19 квітня 2017р.) / упорядник О.С. Будзяк. Херсон: ФОПГ рінь Д.С., 2017. С. 72-81.

3. Ярута М.Ю. Земля - просторовий базис та специфічний матеріальний фактор виробництва у сільському господарстві. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів: матеріали ІІ Міжнар. наук-практ. конф., 25 жовтня 2017р. / Харк. нац. аграр. у-т ім.. В.В. Докучаєва. Харків: ХНАУ, 2017. С. 228-233.

4. Ярута М.Ю. Агроекологічні особливості використання земельно-ресурсного потенціалу. Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції Передумови та перспективи раціонального використання природно-ресурсного потенціалу. (м. Полтава, 28 травня 2018р.). Полтава: ПДАА, 2018. С. 62-65.

5. Ярута М.Ю. Інноваційний механізм управління земельними ресурсами. Збалансоване природокористування: традиції, перспективи та інновації: матеріали ІІ Міжнародній науково-практичній конференції, 21 грудня 2018 р. К.: Інститут агрое-кології і природокористування, 2018. С. 99-101.

6. Ярута М.Ю. Емфітевзис як прогресивний вид прав на сільськогосподарську земельну ділянку. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю економічної освіти в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва (м. Харків, 3-4 жовтня 2019 р.). Харків: ХНАУ, 2019. Ч.1. С. 264-267.

16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

 

17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років

11.11.2010 р. – 23.08.2018 р. – Начальник відділу оподатку-вання доходів і зборів з фізичних осіб підприємців Харківської ОДПІ головного управління Державної фіскальної служби в Харківській області.

18) наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років

 
Оновлено: 28-11-2019, 09:34 / Переглядів: 1 048
 

Авторизація