Факультету захисту рослин 80!

Факультет захисту рослин Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва відсвяткував свій 80-й день народження.

Факультет був створений 8 вересня 1932 року і став першим на теренах України факультетом із підготовки кадрів вищої кваліфікації із захисту рослин.

Створення і функціонування служби захисту і карантину рослин в Україні, проведення фундаментальних та прикладних досліджень у цій важливій галузі знань, а також підготовка фахівців тісно пов’язані з нашим університетом і факультетом.

Сьогодення аграрної науки і виробництва України та багатьох країн світу дозволило по-новому обґрунтувати концепцію сучасного захисту рослин, у якій він трактується як управління динамікою популяцій шкідливих і корисних організмів на основі фітосанітарних прогнозів різної завчасності та цілеспрямованого застосування сучасних екологічно орієнтованих методів і засобів захисту росли. Захист рослин набуває статусу важливого, а в деякі роки вирішального чинника стабільності врожайності сільськогосподарських культур, підвищення якості та конкурентоспроможності рослинницької продукції.

З погляду на сучасні тенденції сільськогосподарського виробництва ректорат, деканат факультету спільно із завідувачами кафедр велику увагу приділяють якості підготовки фахівців із новим, широким, мисленням, організовуючи навчальний процес з урахуванням останніх світових досягнень у галузі захисту росли та спираючись на результати пріоритетних наукових розробок учених факультету.

Вагомий внесок у створення наукової бази, наукових шкіл, служби захисту рослин України зроблено докторами наук, професорами: Тимофієм Даниловичем Страховим, Віктором Григоровичем Аверіним, Олексієм Олексійовичем Мігуліним, Борисом Мітрофановичем Литвиновим, Михайлом Миколайовичем Родигіним, Євгеном Миколайовичем Білецьким, Василем Карповичем Пантєлєєвим, Миколою Дмитровичем Євтушенком, Федором Миколайовичем Марютіним, Володимиром Петровичем Туренком та іншими, які підготували велику кількість наукових кадрів, створили міцний блок науки і виробництва.

Сьогодні підготовку фахівців на факультеті забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, який нараховує 38 осіб, серед них 11 професорів, 22 доценти, два старших викладачі, один викладач та два асистенти. 85 % викладачів факультету мають наукові ступені доктора чи кандидата наук.

Наукові школи факультету своїми досягненнями відомі не тільки в Україні, але й за її межами. Це школи Тимофія Даниловича Страхова “Проблеми імунітету рослин до шкідливих організмів і розробка сучасних екологічно орієнтованих систем захисту сільськогосподарських культур”; Олексія Олексійовича Мігуліна “Проблеми динаміки популяцій шкідливих організмів”; Федора Пилиповича Мацкова “Позакореневе живлення рослин”; Бориса Митрофановича Литвинова “Екологічно орієнтована система захисту плодових насаджень від шкідників”; Євгена Миколайовича Білецького “Проблема багаторічного прогнозування масових розмножень шкідливих комах”. А відкриття на базі факультету першого в Україні Науково-дослідного інституту фітосанітарного моніторингу, у складі якого працюють провідні вчені нашого факультету та інших факультетів університету, дає можливість розробляти і впроваджувати в сільськогосподарське виробництво в навчальний процес сучасні методи захисту рослин та позитивно впливає на якість підготовки фахівців із захисту рослин освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

Усього за роки існування факультету для виробничо-технологічної, організаційно-управлінської та наукової діяльності підготовлено майже 5000 спеціалістів із захисту рослин (денна форма навчання), у тому числі 358 громадян із 61 зарубіжної країни (Афганістану, Йорданії, Ірану, Беніну, Болгарії, Ефіопії, Китаю, Конго, Куби, Малі, Угорщини, Чехії, Словаччини та інших країн) та близько 1500 фахівців заочної форми навчання.

Нині на факультеті навчаються 266 студентів денної форми навчання, із них один іноземець, 35 магістрів, 8 аспірантів і 250 студентів заочної форми навчання.

На факультеті приділяється велика увага підготовці кадрів вищої кваліфікації. Із 1999 року працює спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних та сільськогосподарських наук із спеціальностей «Ентомологія», «Зоологія», «Фітопатологія». За роки існування ради захищено 19 докторських і 178 кандидатських дисертацій, із них 26 - громадянами країн далекого зарубіжжя. Зокрема за останні п’ять років викладачами й аспірантами було захищено дві докторські дисертації (В.П. Туренком, Ю.Є. Колупаєвим) і вісім кандидатських дисертацій.

Плідною є видавнича діяльність факультету. Із 2007 до 2012 рр. вченими факультету видано 8 підручників, 22 навчальних посібники, 45 методичних розробок, опубліковано більше 500 наукових статей, проведено 14 міжнародних конференцій, упроваджено у виробництво 10 наукових розробок. На факультеті видаються три фахових журнали.

Ураховуючи сучасні вимоги ринку праці, спираючись на екологічні й економічні умови, на факультеті з 1993 року готують спеціалістів із захисту рослин зі спеціалізацією «Фітосанітарний моніторинг». Це новий напрям у службі захисту рослин, що включає в себе систематичне збирання інформації про розвиток і стан посівів та насаджень, про видовий склад, поширення й розвиток шкідливих організмів, про екологічний стан, який визначає взаємовідносини між шкідливими та корисними організмами і культурними рослинами.

Навчання майбутніх фахівців із захисту рослин проходить невід’ємно від набуття студентами практичного досвіду. На сьогодні студенти проходять технологічну й виробничу практику в навчально-науково-виробничому центрі «Дослідне поле» університету, у НДІ рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААНУ, НДІ овочівництва і баштанництва НААНУ, УкрНДІЛГА імені Г.М. Висоцького, ННЦ НААНУ "Нікітський ботанічний сад", у провідних господарствах Харківської області та України, державних районних інспекціях із захисту рослин і державних інспекціях із карантину рослин.

 Ми постійно розвиваємося, знаходимо нові напрями використання наукового потенціалу факультету. Протягом двох останніх років провідні викладачі факультету в складі робочих груп від університету за завданням Харківської обласної державної адміністрації здійснюють регулярні виїзди в господарства Харківської області для обстеження та виявлення осередків розвитку шкідників, хвороб та небажаної рослинності з подальшим консультуванням власників господарств щодо захисту посівів.

Студентське життя у вільний від навчання час також насичене подіями. Щорічно, два рази на рік, проводяться факультетські огляди-конкурси студентської самодіяльності в рамках всеукраїнської програми «Софіївські зорі». Цього року студенти нашого факультету посіли друге почесне місце в загальному турі цього конкурсу. Активним є спортивне життя студентів та викладачів, і результати змагань на рівні університету достатньо високі (ІІ-ІІІ місця з волейболу, футболу та інших видів спорту).

На факультеті навчаються родинні династії, і випускники минулих років уже приводять своїх дітей навчатися в університет на факультет захисту рослин.

Факультет пишається вихованцями, серед яких є відомі вчені і державні службовці, які працюють у різних установах далекого та близького зарубіжжя: Покозій Йосип Трохимович - професор кафедри інтегрованого захисту рослин та карантину НУБІП, почесний член Українського ентомологічного товариства; Тимченко Віктор Йосипович - головний науковий співробітник Інституту овочівництва і баштанництва НААНУ; Злотін Олександр Зіновійович - професор кафедри зоології Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, почесний член Українського ентомологічного товариства, член АН ВШ України, академік МАНЕБ, дійсний іноземний професор Шенсійського інституту шовківництва Китаю; Петренкова Віра Павлівна - заступник директора з наукової роботи НДІ рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААНУ; Красиловець Юрій Гаврилович - провідний науковий співробітник НДІ рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААНУ; Тертишний Олександр Степанович - завідувач кафедри прикладної біології і водних біоресурсів Харківської державної зооветеринарної академії; Гринько Ніна Миколаївна -заступник директора з наукової роботи Адлерівської дослідної станції.

Багато випускників очолюють навчальні, наукові установи та працюють на керівних посадах на виробництві як в Україні, так і за її межами: Ровчак Андрій Якович - керівник СТОВ «Восток» Ізюмського району Харківської області, Герой України; Яровий Григорій Іванович - директор Інституту овочівництва і баштанництва НААНУ та ін. Наші випускники-іноземці обіймають високі посади у свої країнах: Насер Джагуб, Васіліу Васіліс, Закарі Мусса Усман та багато інших.

Основне завдання факультету та рівень підготовки, забезпечені потужним науковим потенціалом, вилилися у своєрідний девіз: «Ми готуємо фахівців із широким екологічним мисленням, здатних приймати оптимальні рішення за будь-якої фітосанітарної ситуації». С.С. Скоромний, декан факультету захисту рослин, доцент

Випускники

 

Олександр Зіновійович Злотін - професор кафедри зоології Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, почесний член Українського ентомологічного товариства, член АН ВШ України, академік МАНЕБ, дійсний іноземний професор Шенсійського інституту шовківництва Китаю. Має 70 патентів, написав  60 книг, у  тому числі підручники для ВНЗ. Книга «Екологія людини» була першим підручником на пострадянському просторі, витримала чотири видання. Підготував 26 кандидатів та п’ять докторів наук. Засновник нового  наукового напряму «Науково-технічна  ентомологія», визнаного в усьому світі. Його ім’я занесено до 50 закордонних  енциклопедій. У 2006 році був визнаний одним зі ста найвидатніших учених світу за класифікацією Кембриджського університету та нагороджений великою золотою медаллю.

- Цей факультет визначив мою долю. І в науковому плані, і в життєвому. Тут  я зустрів свою дружину, з якою ми разом уже  53 щасливих роки. Коли згадую університет, то завжди з вдячністю думаю про те,  що нас дуже добре навчали. У нас були чудові викладачі.  Ми слухали лекції великих учених, знання  отримали фундаментальні. І де б мені не доводилося працювати, я завжди відчував,  що добре підготовлений. Нам давали широкий обсяг знань, і тому легко було в майбутньому навчатися самостійно, освоювати нові сфери діяльності. Сьогоднішнім студентам хочу побажати бути фахівцями,любити свою справу. Насправді  для повного щастя в житті не так уже й багато потрібно: мати улюблену роботу та надійний тил - гарну родину.

 

О. С.Тертишний, завідувач кафедри прикладної біології і водних біоресурсів Харківської державної зооветеринарної академії, доктор наук. Тема наукових досліджень - захист плодово-ягідних культур від шкідників без застосування хімічних препаратів. В 2000 році Кембриджським університетом був названий серед двох тисяч кращих вчених світу. Член « Міжнародної асоціації по садівництву» та «Міжнародної організації по аквакультурі».
- Я закінчив університет в 1975 році. Наша група, до речі. була однієї з найкращих на факультеті. Зі мною навчався Андрій Якович Ровчак, який став Героєм України. Пам`ятаю як разом з захопленням займалися акробатикою. Після інституту 25 років пропрацював на Краснокутській станції садівництва. Останні 5 - директором. Зараз навчаю студентів в агроуніверситеті та зооветеринарній академії. Хотів би побажати сьогоднішнім студентам знайти своє місце в життя. Щоб знайшли свою другу половинку , і щоб не забували свою вулицю, свій дім - свою маленьку Батьківщину, і свою альма – матер, яка дає путівку в життя.

 

Закарі Мусса Усман, завідувач кафедри ентомології університету ім. Абду Мумуні Діопа ( Республіка Нігер)

- Для мене Україна стала другою батьківщиною.  А студентські роки,  проведені в університеті, безумовно, були  найкращими  роками  життя. Коли я  приїхав  навчатися до ХНАУ  ім. В.В. Докучаєва, то  не знав жодного українського слова. Тут я  вивчив не лише мову, а й отримав фундаментальні знання на факультеті захисту рослин. Пишаюся тим, що навчався на цьому факультеті. Підготовка, яку я отримав,  дала можливість стати  авторитетним фахівцем та експертом  у галузі ентомології  та захисту рослин. Я викладаю в одному з найпрестижніших університетів Нігерії.  І завжди рекомендую  Харківський національний аграрний  університет ім. В.В. Докучаєва молодим людям , які  мають плани навчатися  за межами Нігеру.  А студентів з України запрошую навчатися до наших університетів. Міжнародні зв`язки в галузі освіти повинні розвиватися. Оновлено: 30-10-2012, 09:58 / Переглядів: 2 591
 

Авторизація