Педагогічна технологія управління навчально-творчою діяльністю студентів (“Менеджмент-освіта”)

    Автор розробки:

    В.М. Нагаєв – канд. техн. наук, доцент кафедри менеджменту організацій, директор Харківського наукового центру дидактики менеджмент-освіти, відмінник вищої аграрної освіти ІІІ-го ступеня; автор більше 200 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 1 підручник, 1 наукова монографія, 12 навчальних посібників.

Методологія розробки технології управління навчально-творчою діяльністю (НТД) студентів

    Педагогічна технологія управління навчально-творчою діяльністю (“Менеджмент-освіта”) представляє собою комбіновану систему елементів управління НТД, серед яких виділяються:

  1. планування індивідуальної стратегії самонавчання студентів;
  2. структурований поділ навчального матеріалу на окремі модулі;
  3. технологічна послідовність вивчення дисципліни;
  4. система дидактичного забезпечення процесу навчання;
  5. мотиваційні умови навчально-творчої діяльності студентів;
  6. налагодження дієвого зворотного зв’язку і контроль за якістю освіти.

    Методологічною основою реалізації даної технології є гуманістичний підхід, який полягає у забезпеченні високого рівня децентралізації та гнучкості управлінського впливу в освітньому середовищі, створенні такої структури дидактичного процесу, за якої студенти мають можливість глибоко індивідуалізувати НТД за темпом засвоєння навчального матеріалу, дидактичними методами та формами, а також змістом навчання у відповідності до особливостей психологічної структури особистості.

Концепція технології управління навчально-творчою діяльністю студентів

 

Дидактична модель управління навчально-творчою діяльністю студентів

    Об’єктом управління даної дидактичної моделі є навчально-творча діяльність (НТД), яка перетворює наявний потенціал студента (здібності, мотиви, потреби, індивідуальні задатки, характер, темперамент, рівень підготовленості тощо) у якісний результат – високий рівень знань, умінь, навичок, творчого досвіду. Суб’єктом управління є викладачі і студенти.
    Навчально-творча діяльність виступає у ролі процесора, який відчуває педагогічний вплив, направлений на створення і ефективне функціонування підсистем планування, організації навчального процесу, мотивації та контролю. НТД визначається насамперед програмованим блоком управління, який включає в себе елементи управління і самоуправління, основним з яких є модуль. Самоуправління навчанням включає такі функції студента, як: самопланування, самоорганізація, самомотивація, самоконтроль (самоаналіз), які призводять до активізації навчально-творчої діяльності і, як наслідок, до досягнення основної мети – сформованості творчого досвіду.
    Корегування управлінського впливу здійснюється як викладачами і студентами, так і дидактичними процесами (інноваційні методи, форми, засоби активізації НТД), які впливають як на керовану систему, так і на систему, якою керують.

Системний підхід щодо управління навчально-творчою діяльністю студентів

 

Система методів активізації навчально-творчої діяльності студентів

    Дидактичну основу навчально-творчої діяльності складає комплекс інформаційних, операційних, пошукових та інших методів. З метою інтенсифікації розвитку творчих здібностей фахівців у навчальному процесі використовується система поетапного контролю знань за ігровим методом на всіх етапах вхідного, поточного, проміжного, підсумкового та відстроченого контролю.
    Дидактичні форми активізації НТД адаптовані до системи ЕСТS за кредитно-модульною системою організації навчального процесу. За розробленою моделлю рейтингової оцінки студент має можливість самостійно визначати стан своєї успішності на будь-якому етапі процесу одержання знань за шкалою ЕСТС.
    Для забезпечення високого рівня інформаційного забезпечення НТД створено творчу лабораторію дидактичних проектів - Науковий центр дидактики менеджмент-освіти». Метою діяльності центру є підвищення ефективності науково-педагогічних досліджень з актуальних напрямків розвитку педагогічної науки в галузі удосконалення теоретичних і методичних основ процесу підготовки управлінських кадрів аграрного профілю, що дасть змогу впровадити новаторські ініціативи в галузі професійної педагогіки на рівні кращих світових стандартів.

>Ефективність впровадження педагогічної технології управління навчально-творчою діяльністю студентів («Менеджмент-освіта»)

    Педагогічна технологія управління НТД впроваджена автором у восьми вищих навчальних аграрних закладах. Результати педагогічних експериментів засвідчили підвищення ефективності процесу підготовки фахівців за всіма критеріями якості освіти: навчально-творчої активності студентів – на 26%; рівня сформованості творчого досвіду – на 20%; успішності – на 9,2%; міцності знань – на 16%; продуктивності навчання – на 30%. Загальна ефективність від впровадження педагогічної технології „Менеджмент-освіта” складає 20%.

Залежність рівня сформованості творчого досвіду студентів від їх творчої активності

    Педагогічна технологія «Менеджмент-освіта» дозволяє студентам більш активно і самостійно оволодівати знаннями і уміннями, стимулює пізнавальну діяльність, створює об’єктивні умови для розкриття творчих компонентів діяльності особистості. Соціально-економічними наслідками впровадження педагогічної технології є:

  • оптимізація освітніх послуг та ефективна євроінтеграція у Європейський освітній простір на основі упровадження Болонських стандартів;
  • підвищення продуктивності навчального процесу на основі його технологізації та управлінських концепцій освіти, скорочення непродуктивного навчального часу;
  • підвищення якості підготовки фахівців завдяки систематичності засвоєння навчального матеріалу студентами, їх високої мотивації, підвищення відповідальності за результати НТД; ефективного зворотного зв’язку з кожним студентом на всіх етапах навчання;
  • зменшення терміну професійної адаптації фахівців на виробництві на основі високої професійної підготовленості і накопиченого досвіду творчої діяльності.

Контактна інформація:
Адреса: Україна, 62483, Харківська обл., Харківський р-н, п/в “Докучаєвське-2”,
ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, кафедра менеджменту організацій (корп. 3, кімн. 413).
Тел.: (0572) 99-72-58; (0572) 99-71-31.



Оновлено: 21-03-2012, 14:27 / Переглядів: 6 690
 

Авторизація