Зуза Володимир Серафимович

 

• доктор сільськогосподарських наук, професор;

• тема докторської дисертації – «Наукові основи боротьби з бур’янами посівів польових культур в умовах Північно-Східної України» зі спеціальності 06.01.01 – «загальне землеробство»;

• напрямок наукової роботи – боротьба з бур’янами.

 

 Професор Володимир Серафимович Зуза народився 6 березня 1942 р. у с. Хухра Охтирського району Cумської області. У 1964 р. закінчив з відзнакою агрономічний факультет Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва. Протягом 1964–1967 рр. працював головним агрономом колгоспу ім. Шевченка Вовчанського району Харківської області. З 1967 до 1970 рр. навчався в аспірантурі Українського НДІ рослинництва, селекції та генетики ім. В. Я. Юр’єва при відділі рільництва. У 1972 р. захистив кандидатську, а в 1995 р. – докторську дисертацію. Тема докторської дисертації «Наукові основи боротьби з бур’янами посівів польових культур в умовах Північно-Східної України».

 З 1970 р. працював молодшим науковим співробітником Українського НДІ ґрунтознавства і агрохімії ім. О.Н. Соколовського; з 1975 до 1980 рр. – старшим науковим співробітником Всесоюзного НДІ захисту ґрунтів від ерозії. З 1980 по 2012 рр. працював в Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва на посадах старшого, а згодом – провідного наукового співробітника, завідувача сектора і лабораторії. З 1996 р. і дотепер наукову діяльність поєднує з викладацькою роботою на посаді професора кафедри землеробства Харківського національного університету ім. В. В. Докучаєва. У 2010-2015 рр. працював на посаді завідувача кафедри.

 У коло наукових інтересів В. С. Зузи входять проблеми захисту ґрунтів від ерозії і підвищення їхньої родючості, створення технологій вирощування польових культур та боротьби з бур’янами. Його роботи значною мірою сприяли розвитку гербологічної науки.

Він дослідив особливості видового складу бур’янів у Північно-Східній Україні, специфіку забур’яненості посівів і ефективність гербіцидів в умовах ґрунтозахисного землеробства, запропонував класифікацію сегетальної рослинності за її поширеністю, що ґрунтується на частоті розповсюдження бур’янів у посівах і їхній домінантній ролі в біомасі агрофітоценозів. Розробив принципи кількісної оцінки: шкодочинності бур’янів; конкурентних взаємовідносин між культурами і бур’янистими рослинами; можливих втрат урожаю культур на основі питомої ваги бур’янів у загальній масі агрофітоценозу; толерантності культур до гербіцидів; оптимізації вибору гербіцидів при контролюванні бур’янів у посівах польових культур.

 З 1996 р. – член Європейського гербологічного товариства.

 Опублікував понад 360 наукових публікацій, є співавтором трьох монографій і одного навчального посібника, має щість авторських свідоцтв. Підготував до захисту одного аспіранта. Входить до складу членів спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій при Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків та Дніпропетровському державному аграрно-економічному університеті.

 

Наукові та навчально-методичні праці завідувача кафедри землеробства

імені О. М. Можейка професора В. С. Зузи

1. Зуза В. С. Принципы оптимизации выбора гербицидов (на примере посевов озимой пшеницы) / В. С. Зуза // Агрохимия. – 2010. – № 6. – С. 38–44.

2. Зуза В. С. Люмакс на посівах кукурудзи / В. С. Зуза, Р. А. Гутянський, Г. М. Лисун // Вісн. центру наук. забезпечення Харк. обл. – 2010. – Вип. 8. – С. 205–211.

3. Зуза В. С. Можливості оптимізації кількості міжрядних обробітків на фоні ефективного захисту посівів сої від бур’янів / В. С. Зуза, Р. А. Гутянський // Вісн. ХНАУ. Сер. «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво»: зб. наук. пр. – Х.: ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2010. – № 7. – С. 103–108.

4. Зуза В. С. Конкурентні взаємовідносини між кукурудзою і бур’янами в залежності від густоти посіву / В. С. Зуза // Вісн. центру наук. забезпечення АПВ Харк. обл. – Х., 2010. – № 9. – С. 73–81.

5. Зуза В. С. Видовий склад бур’янів в посівах соняшника і питання його прогнозування / В. С. Зуза // Наук.-техн. бюл. Ін-ту олійних культур. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 15. – С. 91–94.

6. Зуза В. С. Вплив післясходових гербіцидів широкого спектра дії на бур’яни і кукурудзу / В. С. Зуза // Вісн. аграр. науки. – 2010. – № 4. – С. 31–33.

7. Зуза В. С. Нова концепція рівня забур’яненості посівів сільськогосподарських культур при гербологічному моніторингу / В. С. Зуза // Вісн. ХНАУ. Сер. «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство»: зб. наук. пр. – Х.: ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2011. – № 1. – С. 169–173.

8 Зуза В.С. Бур’яни посівів озимої пшениці і їх динаміка впродовж вегетаційного періоду // Вісник ХНАУ. Серія «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове госп-во» : зб. наук. пр. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків : ХНАУ, 2012. – № 4. – С. 164–168.

9. Зуза В.С. Ефективність гербіцидів різного характеру дії в залежності від рівня забур’яненості посіву кукурудзи // Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харк. обл. : наук.-вироб. зб. / Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр’єва. – Харків, 2012. – Вип. 13. – С. 106–111.

10. Зуза В.С. Прояв конкуренцiї мiж культурними рослинами i бур’янами залежно вiд архiтектонiки посiву / В. Зуза // Бур’яни, особливостi їх бiологiї та систем контролювання у посiвах сiльськогосподарських культур : 8 наук.-теорет. конф. Укр. наук.          т-ва гербологiв (Київ, 16–17 берез. 2012 р.) – К. : Колобiг Фенiкс, 2012. – С. 81–85. – Бiблiогр.: 8 назв.

11. Зуза В. С. Потенційна забур'яненість та її реалізація в посівах кукурудзи / В. С. Зуза // Вісн. ХНАУ. Сер. «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство»: зб. наук. пр. – Х.: ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2012. – № 3. – С. 118–122.

12. Толерантність озимої пшениці до гербіцидів / В.С. Зуза, Р.А. Гутянський, С.І. Попов [та ін.] // Таврійський науковий вісник : [наук. журн.] / Херсон. нац. аграр. ун-т. – Херсон, 2012. – Вип. 80, ч. 2. – С. 168–172. – Бібліогр.: 12 назв.

13. Зуза В. С. Бур’яни посівів озимої пшениці і їх динаміка впродовж вегетаційного періоду / В. С. Зуза // Вісн. ХНАУ. Сер. «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство»: зб. наук. пр. – Х.: ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2012. – № 4. – С. 164–168.

14. Зуза В.С. Пропоніт у посівах кукурудзи / В.С. Зуза, Р.А. Гутянський // Вісник ХНАУ. Серія «Рослинництво, селекція та насінництво, плодоовочівництво» : зб. наук. пр. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків : ХНАУ, 2014. – № 2. – С. 68–73.

15. Зуза В. С. До питання поширеності бур’янів / В. С. Зуза // Наукові праці Ін-ту біоенерг. культур і цукр. буряків. – К., 2014. – Вип. 20. – С. 41–46.

16. Зуза В. С. Эффективность химического контроля сорной растительности в зависимости от конкурентоспособности сельскохозяйственных культур / В. С. Зуза, Р. А. Гутянский // Агрохимия. – М., 2014. – № 1. – С. 64–68.

17. Зуза В.С. Динаміка компонентів агрофітоценозів посівів ячменю як прояв їх конкуренції / В.С. Зуза, С.Ю. Шекера // Вісник ХНАУ. Серія «Ґрунтознавство, агрохiмiя, землеробство, лiсове госп-во, екологія ґрунтів» : зб. наук. пр. // Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків : ХНАУ, 2015. – № 1. – С. 138–142. – Бібліогр.: 6 назв.

18. Зуза В.С. Зв’язок між потенційною і фактичною забур’яненістю та втратами врожаю кукурудзи / В. Зуза // Карантин і захист рослин. – 2015. – № 7. – С. 7–9. – Бібліогр.: 7 назв.

19. Зуза В.С. Особливості видового складу бур’янів у посівах ячменю ярого в умовах Північно-східної України / В.С. Зуза, С.Ю. Шекера, Р.А. Гутянський // Вісник ХНАУ. Серія «Ґрунтознавство, агрохiмiя, землеробство, лiсове госп-во, екологія ґрунтів» : зб. наук. пр. // Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків : ХНАУ, 2015. – № 2. – С. 93–99.

20. Зуза В.С. Ефективність гербіцидів у контролюванні бур’янів в посівах ячменю / В.С. Зуза, С.Ю. Шекера // Карантин і захист рослин. – 2016. – № 2. – С. 52–54.

21. Зуза В. С., Гутянський Р. А. Ефективність гербіцидів у посівах кукурудзи на зерно за коренепаростково-злаковооднорічного типу забур’яненості // Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області. – Вип. 20. – Харків. – 2016. – С. 25-32.

22. Зуза В.С. Модель потерь урожая сельскохозяйственных культур в зависимости от засоренности посева / В.С. Зуза // Агрохімія. – 2016. – №8. – С. 62–67.

23. Химическая прополка посевов ячменя: как выбрать гербицид  / В.С. Зуза, С.Ю. Шекера, Р.А. Гутянський // Защита и карантин растений. – 2016. – №3. – С. 21–22 . 

24. Зуза В.С. Трансформація видового складу бур’янів в умовах північно-східної тчастини Лівобережної України / В.С. Зуза, Р.А. Гутянський // Сучасне рослинництво (Генетичні ресурси, селекція та насінництво, технологія вирощування); за ред. В.В. Кириченка. – Харків, 2016. – С. 697-708.Оновлено: 19-02-2013, 13:16 / Переглядів: 3 478
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок