Кафедра технічного забезпечення агропромислового виробництва

Загальна інформація Адреса і місце розташування

Україна, Харківська область, Харківський район, п/в "Докучаєвське - 2"

навчальне містечко ХНАУ

корпус 6, поверх 1

  Завідувач кафедри

доктор сільськогосподарських наук,

старший науковий співробітник

Михальченко Степан Адамович,

корп. 6, к. 2, тел.: (0572) 99-74-56

 

Лаборантська

корп. 6, к. 22 тел.: (0572) 99-74-56

електронна пошта: mechanizaciikhnau@gmail.com

 

 

 

НОВИНИ КАФЕДРИ

Сумісна профорієнтаційна робота кафедр ХНАУ ім. В.В. Докучаєва

 


   Кафедра бере участь у підготовці бакалаврів, спеціалістів і магістрів за всіма напрямами і спеціальностями університету.

   Підготовку фахівців здійснює висококваліфікований професорсько-викладацький склад, який нараховує шість осіб, із них один професор, один доктор наук, два - кандидати наук, доценти, один старший викладач, один викладач, один старший лаборант.

   Кафедра розміщена в окремому навчальному корпусі. Ії матеріально-технічною базою є комп’ютерний клас із вісьмома комп’ютерами, 13 профільних навчальних лабораторій зі спеціальною технікою, кабінети доцентів, викладачів, лаборантів, слюсарна майстерня, два криті ангари з технікою загальною площею понад 10 000 м2. У розпорядженні кафедри дослідний полігон площею 3 га.

   У навчальному процесі та науково-дослідній роботі на кафедрі використовують колісні і гусеничні трактори різної потужності та класу тяги, різноманітні сільгоспмашини, причіпне та навісне обладнання, новітню  експериментальну техніку: сівалку прямї сівби „Меланія”, кукурудзяну широкозахватну сівалку УПС-18, очісувальну жатку УАС-5 „Слов’янка”.

   Викладачі кафедри читають навчальні дисципліни: механізація, електрифікація та автоматизація с./г. виробництва ( трактори та автомобілі); механізація, електрифікація та автоматизація с./г. виробництва (електрифікація); механізація електрифікація та автоматизація с/г виробництва (машиновикористання в агрономії); правила дорожнього руху та підготовка механізаторів; механізація сільського господарства; механізація та автоматизація виробництва; система технологій; механізація лісогосподарських робіт; механізація;

Навчальне навантаження кафедри становить  2282 год, у середньому 600 год. на одного викладача.

 

Історія кафедри

 

Науково-дослідна робота.

     Напрям наукової роботи викладачів кафедри – „Удосконалення агроекологічних процесів механізації в агропромисловому виробництві”.

     Науково-дослідна робота здійснюється у співпраці з підприємствами сільськогосподарського машинобудування (ПАТ „ХТЗ”, „ПАТ «Ельворті» Червона зірка”, ООО «Земмаш-техника», ООО «УкрАгроСервіс» та ін.).

Результати наукової роботи кафедри за 1990–2017 рр.:

розроблення і серійне впровадження у виробництво сошникової системи зернової сівалки СЗ-5,4-06;

- модернізація очісувальної жниварки для збирання зернових культур;

- розроблення комбінованої ґрунтообробної машини для об’єднання технологічних операцій кришіння та сепарації ґрунту;

розробка методики побудови математичних моделей стійкості функціонування механічних систем;

- розроблення теорії застосування методів прямого варіаційного числення для обґрунтування раціональних параметрів робочих органів машин із метою зниження їх енергоємності;

- випробування чизельних знарядь іспанського виробництва з метою адаптації їх у ресурсозберігальних технологіях. Такий обробіток рекомендовано проводити не рідше одного разу на п’ять років для глибокого розпушування ґрунту (30–50 см), накопичення в ньому вологи при зменшенні витрат енергії на його обробіток;

- упровадження в перспективні технології вирощування с.-г. культур комбінованої ґрунтообробної машини, призначеної для передпосівного обробітку під зернові (озимі та ярі) і технічні культури. Машина дозволяє за один прохід підготувати посівний шар згідно з розробленими агровимогами до оптимальної моделі посівного шару стосовно структурного складу, щільності. При цьому досягається оптимізація структурного складу безпосередньо в наднасіннєвому та насіннєвому шарах, де елементи живлення зосереджено у безпосередній близькості до коріння, що розвивається. Також забезпечується підтримання потрібної щільності складу в піднасіннєвому шарі та  можливість вичісування кореневищ бур`янів під час проходження робочих органів машини, а також підтримання поля в чистому стані;

- випробується та впроваджується сумісно розроблена приставка прямого сіву ППС-5,4 до зернової сівалки типу СЗ-5,4 з метою застосування її в технологіях „No till” та дискові знаряддя ДЛ-5, ДЛ-4, уніфікована зчіпка для начіпних знарядь. Застосування такої приставки дає можливість використовувати зернову сівалку типу СЗ як в традиційних технологіях вирощування зернових культур так і в технологіях „No till”, що направлені на зменшення витрат енергії;

випробування  та впровадження сумісно розроблених дискових знарядь ДЛ-5, ДЛ-4, ДЛ-8, які призначені для лущення стерні, дискування, передпосівного обробітку ґрунту із забезпеченням всіх агровимог;

впровадження „колійної” технологія вирощування цукрових буряків;

розробка технічних завдань на виготовлення культиватора КУН-8,1, сівалки УПС-18;

  випробування та впровадження двобарабаних обчісуючих жниварок;

розробка і впровадження у виробництво та навчальний процес комп’ютерної програми автоматизованого управління виробництвом у рослинництві;

надання послуг з розробки та впровадження технології вирощування сільськогосподарських культур.

розробка та модифікація автоматизованої системи формування складових технологічного та матеріально-технічного забезпечення на вирощування сільськогосподарських культур.

 Загальний вигляд ґрунтового каналу для дослідження робочих органів ґрунтообробних машин

 Макети в лабораторії тракторів та автомобілів

Навчальна аудиторія вивчення правил дорожнього руху

 Лабораторна установка обчісуючого пристрою для збирання сільськогосподарських культур

Навчальна лабораторія механізації тваринництва 

  

Інноваційний розвиток кафедри

   За темою: «Удосконалення агроекологічних процесів засобів механізації в агропромисловому виробництві» передбачає:

У рослинництві:

 • розроблення технічних засобів екологічно щадної технології внесення пестицидів;
 • обґрунтування технологічного процесу обчісування с.-г. культур при збиранні на корені;
 • розробка та упровадження у виробництво ресурсо-енергозберігаючих знарядь для механічного обробітку ґрунту;
 • удосконалення електро-технічних систем одержання альтернативних джерел енергії.

У тваринництві:

 • обґрунтування технічних рішень ресурсозберігаючих технологій виробництва продуктів тваринництва;
 • удосконалення технічних засобів заготівлі, приготування та роздачі кормів;
 • розроблення екологічно безпечної технології виробництва високоякісної продукції;
 • упровадження елементів автоматизованого устаткування доїння високопродуктивних корів;
 • розширення мережі сервісної служби технічного обслуговування доїльних установок фермерського підприємництва;

 

Innovation development of the chair

According to the topic «Improvement of agroecological processes in mechanization means of agroproduction stipulates:

In plant-growing:

 • working technical means of ecologically sparing technology in pesticides application;
 • substantiation of technological process in crops peeling when they are harvested at roots;
 • working out and introduction of resource energy saving implements for mechanical soil tillage into production;
 • improvement of electrical technical systems to obtain alternative energy resources.

In livestock-raising:

 • substantiation of technical decisions in resource saving technologies of livestock-raising production;
 • improvement of technical means in stocking up, preparation and distribution of feed stuff;
 • working out ecologically save technology in high quality production;
 • introduction of elements in automatized milking equipment for high productive cows;
 • broadening of service net in technical facilities for milking installations of farming enterprises.

 


Навчально-методична робота

 

підручників:

Механизация защиты растений /Н.Ф. Дунай, Г.А. Рябцев, П.И. Слободюк. – М.: Колос, 1979. –270 с.

Сельскохозяйственные машины /В.Е. Комаристов, Н.Ф. Дунай. – К.: Вища шк. Головное изд-во, 1987. – 486 с.

 

навчальних посібників:

В.Ф. Пащенко. Механізація сільськогосподарського виробництва: Навч. посібник / Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2001. – 237 с.

Пестициди і технічні засоби їх застосування: Навч. посібник /          М.Д. Євтушенко, Ф.М. Марютін, І.І. Сушко, В.М. Жеребко, В.Ф. Пащенко, Є.А. Бариш, М.П. Гусаренко, С.М. Дудко; За ред. М.Д. Євтушенка, Ф.М. Марютіна / Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2001. – 349 с.

Пестициди і технічні засоби їх застосування / М.Д. Євтушенко, Ф.М. Марютін, В.М. Жеребко та ін. / за ред. М.Д. Євтушенка, Ф.М. Марютіна. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. Х.: Майдан, 2015. – 480 с.

М.П. Гусаренко, С.О. Дьяконов, А.М. Пахучий. Механізація лісогосподарських робіт. Навч. посібник/Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2016. – 165 с.

Технологія виробництва продукції рослинництва: Навч. посібник /  А.О. Рожков, Є.М. Огурцов, А.М. Свиридов та ін., за ред. професора, д-ра с.-г.- наук А.О. Рожкова. – Х.: Тім Пабліш Груп, 2017. – 634 с. 400 прим.

 

монографій:

Пащенко В.Ф. Моделирование взаимодействия с почвой рабочих органов сельскохозяйственных машин и орудий: Монография / Харьк. гос. аграр. ун-т им. В.В. Докучаева. – Х., 1994. – 134 с.

Слободюк П.И. Уплотнение почвы мобильными сельскохозяйственными агрегатами: Монография / Харьк. гос. аграр. ун-т им. В.В. Докучаева. – Х., 1997.– 124 с.

Пащенко В.Ф., Ким В.В. Методика построения матема­тических моделей устойчиво­сти функционирования меха­нических систем: Монография / Харьк. нац. аграр. ун-т им. В.В. Докучаева. – Х., 2010. – 115 с.: ил.

Бідило М.І., Пащенко В.Ф., Ульянченко О.В. Економіко-екологічні засади раціонального формування та використання машинно-тракторного парку: Монографія / Харьк. нац. аграр. ун-т им. В.В. Докучаева. – Х., 2010. – 209 с.

Пащенко В.Ф., Корниенко С.И., Гусаренко М.П. Теория воздействия рабочих органов орудий на почву: Монография / Харьк. нац. аграр. ун-т им. В.В. Докучаева. – Х., 2013. – 89 с.: ил. 25.

Технологічні карти і витрати на вирощування зернових культур в умовах східного регіону України / Розробн.: М.Д. Євтушенко, Ю.В. Будьонний, В.Ф. Пащенко та ін.; За ред. Ю.В. Будьонного, М.Д. Євтушенка, В.Ф. Пащенка та ін. / ХНАУ. – Х., 2005. – 377 с.

Технологічні карти і витрати на вирощування зернових та технічних культур в умовах Лісостепу України / Розробн.: М.Д. Євтушенко, Ю.В. Будьонний, В.Ф. Пащенко та ін.; За ред. Ю.В. Будьонного, М.Д. Євтушенка, В.Ф. Пащенка та ін. / ХНАУ. – Х., 2006. – 493 с.

Технології і витрати на вирощування польових сільськогосподарських культур в умовах Лісостепу України: посібник / В.К. Пузік, А.М. Свиридов, О.В. Олійник та ін.; за ред.  В.К. Пузіка / Харк. нац. аграр. ун-т. – Харків: ХНАУ, 2010. – 213 с. 

   

Співробітники кафедриОновлено: 30-10-2019, 14:24 / Переглядів: 17 929
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок