Наглядова рада

   Наглядова рада університету у своїй роботі керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», постановами Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Статутом університету, Положенням про організацію навчального процесу в Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва.

   Свою діяльність Наглядова рада університету пов’язує зі створенням умов для успішної діяльності та підтримки подальшого розвитку університету як сучасного вищого навчального закладу, що забезпечує високу якість підготовки фахівців для агропромислового комплексу України та інтегрування його до європейської освітньої системи.

 

 Положення про Наглядову раду ХНАУ ім. В.В. Докучаєва


:  Положення про Наглядову раду (завант.: 216)
Переглянути онлайн:  Положення про Наглядову раду
4.83 Mb 
 

Загальні положення

 •  Наглядова рада Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва (далі - Наглядова рада, Університет) створюється відповідно до ст. 35 Закону України «Про вищу освіту».
 •  Персональний склад Наглядової ради Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва затверджено наказом.
 • Наглядова рада Університету утворюється терміном на п’ять років.
 • Наглядова рада Університету у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Указами Президента України, постановами Верховної Ради та Кабінету міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Міністерства аграрної політики України, Статутом університету, рішеннями конференцій Трудового колективу Університету, Положенням про організацію навчального процесу в Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва та даним Положенням.

Головні завдання Наглядової ради

 • Свою діяльність Наглядова рада здійснює через спрямування зусиль членів Ради, Міністерства освіти України, Міністерства освіти України та інших органів державного управління, керівників і працівників Університету на створення умов для успішної діяльності та постійної підтримки подальшого розвитку Університету як сучасного вищого навчального державного закладу, що забезпечує високий рівень розвитку вітчизняної освіти та інтегрується у європейську освітню систему.
 • Наглядова рада Університету Міністерства освіти України покликана сприяти навчально-виховному процесу та науковій діяльності в Університеті, налагодженню співробітництва з навчальними, науковими, виробничими центрами України та інших держав, сприяти вирішенню питань фінансування діяльності Університету та розвитку його матеріально-технічної бази, а також здійснювати контроль за ефективним використанням бюджетних та інших коштів.

Функції Наглядової ради Університету

Наглядова рада Університету:

 • Розглядає шляхи перспективного розвитку Університету.
 • Надає допомогу його керівництву в реалізації державної політики у галузі вищої освіти і науки, забезпеченні високої якості освіти та розвитку наукової діяльності.
 • Забезпечує ефективну взаємодію Університету з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, навчальними і науковими закладами України та інших держав, науковою громадськістю, суспільно-політичними та комерційними організаціями в інтересах розвитку Університету та системи вищої освіти в Україні.
 • Сприяє кадровому забезпеченню Університету.
 • Визначає відповідність рівня і змісту навчання в Університеті сучасним вимогам до підготовки фахівців у галузі сільського господарства і лісництва, економіки та підприємництва, менеджменту і адміністрування, геодезії та землеустрою.
 • Надає допомогу в розвитку науково-аналітичних досліджень Університету у галузі науки, у визначенні пріоритетності цих досліджень, аналізує їх ефективність та сприяє впровадженню досягнень у практику.
 • Розглядає обсяги бюджетного фінансування Університету, а також його звіти про використання бюджетних та інших коштів.     3.8. Розробляє пропозиції щодо подальшого розвитку навчальної, наукової, методичної, адміністративно-господарської діяльності, форм фінансового та матеріально-технічного забезпечення, а також міжнародного співробітництва Університету.
 • Сприяє затвердженню окремих рішень або прийняттю відповідної постанови (розпорядження) Кабінетом Міністрів України, державними органами у встановленому порядку.
 • Входить з необхідними клопотаннями та пропозиціями до органів державного управління.
 • Надає спонсорську допомогу з ініціативи керівників підприємств і організацій – членів Наглядової ради.
 • Наглядає за дотриманням Університетом норм чинного законодавства та Статуту, виконання рішень органів законодавчої та виконавчої влад.
 • Здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва Університету.

 

 Організаційна структура Наглядової ради університету

 • До складу Наглядової ради входять особи, які затверджені наказом Мінагрополітики.
 • Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на громадських засадах.
 • Членами Наглядової ради можуть бути:

     - керівники різних рівнів державної влади;
     - керівники підприємств сільського господарства і лісництва, техніки та енергетики аграрного виробництва, харчової промисловості та переробки сільськогосподарської продукції;

     - депутати різних рівнів влади;

     - представники профспілкових організацій різних рівнів;

     - представники від Університету.

 • Персональний склад Наглядової ради затверджується Наказом Міністерства аграрної політики України.
 • Очолює Наглядову раду її голова.

 

Організація роботи Наглядової ради Університету та оформлення її рішень

 • Наглядова рада здійснює свою діяльність відповідно до регламенту, який затверджує її голова.
 • Формою роботи Наглядової ряди є засідання, які проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік.
 • Засідання Наглядової ради вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Наглядової ради.
 • Голова Наглядової ради:

       - організовує роботу Наглядової ради;

       - скликає її засідання;

       - головує на засіданнях Наглядової ради;

- координує діяльність членів Наглядової ради щодо виконання покладених на них завдань;

      - визначає осіб, відповідальних за підготовку питань, що включені до порядку денного, та осіб, які не є членами Наглядової ради, але мають бути присутніми на її засіданні;

       - підписує рішення, у тому числі витяги з протокольних рішень Наглядової ради, листи, звернення, запити, відповіді з питань, що обговорюються та вирішуються Наглядовою радою;

- представляє Наглядову раду в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях, засобах масової інформації;

- здійснює інші повноваження з метою виконання Наглядовою радою своїх повноважень.

Секретар Наглядової ради:

       - веде документацію Наглядової ради;

       - готує матеріали до засідань Наглядової ради;

       - здійснює контроль виконання її рішень, веде і зберігає протоколи засідань Наглядової ради;

       - веде облік присутності членів Наглядової ради на засіданнях;

- виконує інші повноваження і доручення голови Наглядової ради, пов'язані з організацією її діяльності.

 • Забезпечення членів Наглядової ради довідковими матеріалами з питань, внесених до порядку денного, здійснює ректор Університету.
 • Підготовлені згідно з порядком денним матеріали для розгляду на засіданні Наглядової ради передаються її секретареві не пізніше ніж за 10 робочих днів до засідання.
 • Рішення Наглядової ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради голос голови є вирішальним.
 • Рішення Наглядової ради оформляються протоколами, які підписують голова та секретар ради.
 • Протоколи засідання Наглядової ради надсилаються ректорові Університету, а в разі потреби - органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям з питань, що відносяться до їх компетенції.
 • Організаційне і матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Університет.

Права членів Наглядової ради Університету

Наглядова рада Університету має право:

 • Залучати спеціалістів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), експертів до розгляду питань, що належать до її компетенції.
 • Одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали, які необхідні для виконання покладених на неї завдань.
 • Виступати з клопотаннями перед органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, суспільно-політичними, громадськими та комерційними організаціями щодо розвитку Університету, зміцнення його матеріально-технічної бази і фінансового становища.
 • Виступати з пропозиціями щодо внесення змін до нормативно-правових актів України в галузі освіти і науки.
 • Ініціювати внесення змін до Статуту Університету.
 • Ініціювати внесення тих чи інших питань на розгляд Конференції трудового колективу та Вченої ради Університету. 

 

Персональний склад Наглядової ради ХНАУ ім. В.В.Докучаєва

 

Беккер Марк

Львович

 - перший заступник голови Харківської обласної державної адміністрації – голова ради

Балюк Святослав

Антонович

 - директор ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», академік НААН України, доктор сільськогосподарських наук, професор –  заступник голови ради

Середа Анатолій

Миколайович

 - президент ВСАТ «Тернівське»  – секретар ради

Бакуменко Олександр

Борисович

 - народний депутат  України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин

Байбакова Ніна

Прокопівна

 - голова Харківської обласної профспілкової організації працівників АПК України

Баличев Олександр

Феліксович

 - голова Міжнародного конгресу «Світ», комісар ІІ рангу по зв`язках з країнами ЄС, академік МАК

Белінський Віктор

Іванович

 - керівник фермерського господарства «Альфа» Золочівського району Харківської області, заслужений працівник сільського господарства України

Гриник Ігор

Володимирович

 - директор Інституту садівництва НААН України, академік НААН України, доктор сільськогосподарських  наук, професор

Жук Валерій

Миколайович

 - віце-президент НААН України, академік НААН України, доктор економічних наук, професор

Ісламов Вісхан

Алавдієвич

 - директор філіалу ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Ізюмський комбінат хлібопродуктів» Ізюмського району Харківської області, заслужений працівник сільського господарства України

Коваленко Віктор

Миколайович

 - заступник голови Харківської обласної ради, заслужений економіст України

Кужель Володимир

Іванович

 - голова Коломацької районної ради, засновник ТОВ АПО «Мрія» Коломацького району Харківської області

Лупенко Юрій

Олексійович

 - директор ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України, академік НААН України, доктор економічних наук, професор

Новіков Геннадій

Володимирович

 - голова Аграрної спілки України, член колегії Міністерства аграрної політики та продовольства України

Перекупський Юрій

Петрович

 - начальник управління землеустрою та охорони земель Головного управління Держгеокадастру у Харківській області

Попов Олександр

Федорович

 - перший заступник начальника Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства, кандидат сільськогосподарських наук, голова обласної організації Товариства лісівників України

Ткач Віктор

Петрович

 - директор Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького,
член-кореспондент НААН України, доктор сільськогосподарських наук, професор

Хвесик Андрій

Єрмійович

 - керівник ПП «Агропрогрес» Кегичівського району Харківської області, заслужений працівник сільського господарства України

Шевченко Федір

Степанович

 Оновлено: 4-07-2018, 11:37 / Переглядів: 22 604
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок