Навчально-методична робота кафедри філософії, історичних і соціальних дисциплін

  В процесі викладання навчальних дисциплін кафедра прагне здійснення органічного зв’язку між викладанням соціогуманітарних, біологічних, агроекологічних, економічних курсів та національною культурою, традиціями народу України. До нормативних курсів включено розділи, присвячені історії та сучасності аграрного сектора України, аграрних відносин, аграрної соціології і політики, сучасним проблемам відродження українського села і селянства, філософії геокультури. 

  Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням навчально-методичних матеріалів з курсів, які закріплені за науково-педагогічними працівниками.

 1. Кравцов А.І. Політологія: навч. посіб. Харків, 2020. 319 с.
 2. Основи політології: навч. посіб. Вид. третє, виправл. і доповн. / Кравцов А. І., Киричок Р. І., Волошан  М. М. та ін.; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. Харків: ХНАУ. 2005. 246 с.
 3. Основи політології: навч. посіб. / Кравцов А. І., Волошан М. М., Довбня О. М.; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. Харків: ХНАУ. 2016. 254с.
 4. Політологія: метод. рек. до семінар. занять та самост. роботи здобувачів першого (бакалаврського рівня) вищої освіти / уклад. А. І. Кравцов, О. М. Довбня. Харків: ХНАУ. 2018. 68 с.
 5. Політичний менеджмент:метод. рек. до семінар. занять та самост. роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти / уклад. А. І. Кравцов. Харків: ХНАУ. 2018.
 6. Політологія: метод. рек. для слухачів дистанц. курсу освітньої програми першого (бакалаврського) рівнявищої освіти / уклад. А. І. Кравцов. Харків: ХНАУ. 2018.
 7. Політичний менеджмент:метод. рек. до семінар. занять та самост. роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти / уклад. А. І. Кравцов. 2-е вид., допов. Харків: ХНАУ. 2019.
 8. Політологія: метод. рек. для слухачів дистанц. курсу освітньої програми першого (бакалаврського) рівнявищої освіти / уклад. А. І. Кравцов. 2-е вид., допов Харків: ХНАУ. 2019.
 9. Політологія: метод. рек. для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / уклад. А. І. Кравцов. Харків: ХНАУ. 2019. 68 с.
 10. Політичний менеджмент:Навч.-метод. матеріали до семінар. занять тасамост. роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спец. 281 «Публічне управління та адміністрування» / уклад. А. І. Кравцов.  Харків. нац. агр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. Харків: ХНАУ. 30 с.
 11. Політологія: метод. матеріали дистанц. форми навчання дляздобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / уклад. А. І. Кравцов. Харків. нац. агр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. Харків: ХНАУ. 2020р. 20 с.
 12. Політологія: навч.-метод. матеріали для здобувачів вищоїосвіти першого (бакалаврського) рівня / уклад. А. І. Кравцов. Харк.нац. аграр. ун-тім.                В.В. Докучаєва. Харків: ХНАУ. 66 с.
 13. Метод. рек. з філософії для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / уклад. О. І. Заздравнова. Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків: ХНАУ. 2017. 25 с.
 14. Філософія: навча.-метод. матеріали для здобувачів 1 (бакалаврського рівня) вищої освіти факультету менеджменту і економіки уклад. О. І. Заздравнова. Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків: ХНАУ. 2020. 20 с.
 15. Філософія: навч.-метод. матеріали для молодших бакаврів. уклад. О. І. Заздравнова. Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків: ХНАУ. 2020. 20 с.
 16. Нечітайло І.С. Сучасна соціологія освіти: від соціологічної теорії до освітньої практики: підручник для студентів ЗВО. Київ: Кондор. 2019. 226 с.
 17. Загальна соціологічна теорія: метод. рек. для студентів ф-ту «Соціальний менеджмент» заоч. форми навчання (напрям підгот. Соціологія) / упоряд.: І. С. Нечітайло, О. В. Хижняк. Нар. укр. акад., Харків: НУА. 2016. 88 с.
 18. Социология образования: метод. рек. для студентов, обучающихся по специальности 054 Социология (дневная форма обучения) / И. С. Нечитайло. Харьков: НУА. 2018. 50 с.
 19. Математико-статистический анализ в социологии: метод. рек. для студентов 4 курса фак. «Социальный менеджмент» дневной формы обучения / сост. И. С. Нечитайло. Нар. укр. акад., Харків: НУА. 2017. 68 с.
 20. Правила поведінки та поради для студентів / уклад.: Ю. М. Гаврилюк, І. В. Забродіна, С. В. Станкевич. Харків: ХНАУ. 2016. 34 с.
 21. Методичні рекомендації куратору студентської академічної групи / уклад.: Ю. М. Гаврилюк, І. В. Забродіна, С. В. Станкевич. Харків: ХНАУ. 2016. 66 с.
 22. Філософія: комплексні навч.-метод. матеріали для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового рівня) / уклад. Ю. М. Гаврилюк. Харків. нац. агр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. Харків: ХНАУ. 68 с.
 23. Гаврилюк Ю. М. Філософія культури в геокультурному вимірі України: навч. посіб. Харків: ХНАУ. 2018. 346 с.
 24. ФІЛОСОФІЯ НАУКИ: навч.-метод. матеріали для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня / уклад. Ю. М. Гаврилюк. Харків: ХНАУ. 2018. 51 с.
 25. ФІЛОСОФІЯ: навч.-метод. матеріали для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / уклад. Ю. М. Гаврилюк. Харків: ХНАУ. 75 с.
 26. ФІЛОСОФІЯ НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ: навч.-метод. матеріали для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня / уклад. Ю. М. Гаврилюк. Харків: ХНАУ. 52 с.
 27. Філософія науки: метод. вказівки до вивчення курсу. Галузь знань-20 "Аграрні науки та продовольство", спец. 201 "Агрономія" / уклад. Ю. М. Гаврилюк. Харків: ХНАУ. 52 с.
 28. Філософія геокультури: навч.-метод. матеріали для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. Галузь знань-19 "Архітектура та будівництво" / уклад. Ю. М. Гаврилюк. Харків: ХНАУ. 2020. 56 с.
 29. Геокультурні засади соціології: навч.-метод. матеріали для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, спец.-54 "Соціологія" / уклад. Ю. М. Гаврилюк. Харків: ХНАУ. 2020. 52 с.
 30. Голікова О. М. Історія України та української культури: словник-довідник. Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. Харків: ХНАУ. 2018. 190 с.
 31. Історія і культура України: навч.-метод. комплекс / уклад. О. М. Голікова. Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. Харків: ХНАУ. 2018. 164 с.
 32. Загальна соціологія: навч.-метод. матеріали для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / уклад. О. В. Борюшкіна. Харків. нац. аграр. ун-т ім.В.В.Докучаєва. Харків: ХНАУ. 2020.72 с.
 33. Історія соціології в Україні: навч.-метод. матеріали для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / уклад. О. В. Борюшкіна. Харків. нац. аграр. ун-т ім.В.В.Докучаєва. Харків: ХНАУ. 2021. 36 с.
 34. Соціологія глобалізації: навч.-метод. матеріали для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / уклад. О. В. Борюшкіна. Харків. нац. аграр. ун-т ім.В.В.Докучаєва. Харків: ХНАУ. 2021. 35 с.
 35. Історія української культури: метод.вказівки / уклад. М. М.Волошан.Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. Харків: ХНАУ. 2016. 60 с.
 36. Релігієзнавство: навч.-метод. матеріали для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня,спеці. 054 Соціологія / уклад. Н. Я. Мокрецова. Харків: ХНУТСГ ім. Петра Василенка. 40 с.
 37. Основи філософських знань: навч.-метод. матеріали для підготовки фахівців початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти, спец. 071 «Облік і оподаткування» / уклад. Н. Я. Мокрецова. Харків: ХНУТСГ ім. Петра Василенка. 2020. 45с.
 38. Історія і культура України: навч.-метод. матеріали для здобувачів початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти, спец. 205 «Лісове господарство» / уклад. Н. Я. Мокрецова. Харків: ХНУТСГ ім. Петра Василенка. 24с.
 39. Практикум по работе с персоналом: метод. рек. для студентов, обучающихся по специальности 054 Социология / сост. Д. В. Недогонов. Харьков: НУА. 40 с.


Оновлено: 8-07-2021, 08:35 / Переглядів: 465
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок