Винограденко Сергій Олександрович

 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент кафедри геодезії, картографії та геоінформатики

Посада: доцент кафедри геодезії, картографії та геоінформатики

Тема кандидатської дисертації: «Інтенсифікація використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств»

Напрям наукової роботи: «Перспективні напрями інтенсифікації використання земельних ресурсів аграрних підприємств»

 

Ідентифікатори:

 1. Web of Science ResearcherID AAF-4163-2019 https://publons.com/researcher/3009371/serhii-vynohradenko/
 2. Scopus Author ID: 57213831239 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57213831239
 3. Пошуковий профіль на порталі НБУВ ID: 0651183 http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0651183
 4. GoogleScholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=c4oV4O4AAAAJ&hl=ru
 5. ORCID ID (0000-0002-8520-6504) https://orcid.org/0000-0002-8520-6504
 6. ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Serhii_Vynohradenko

 

  Досвід науково-педагогічної роботи: 10 років 

  Дисципліни, що викладає: «Геодезія та землеустрій»; «Математична обробка геодезичних вимірювань»; «Геодезія»; «Земельно-кадастрове картографування».

  Додаткова інформація: Вищу освіту інженера землевпорядника отримав у ХНАУ ім. В.В. Докучаєва в 2009 р., здобув кваліфікацію магістра із землевпорядкування та кадастру. З 2009 р. працює асистентом на кафедрі геодезії, картографії та геоінформатики. У 2016 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Інтенсифікація використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств». З 2017 р. працює на посаді старшого викладача кафедри геодезії, картографії та геоінформатики. У 2019 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри геодезії, картографії та геоінформатики. Загальна кількість публікацій становить понад 54 праць.

 

 Підвищення кваліфікації:

 1. Східне державне підприємство геодезії, картографії, кадастру та геоінформатики з 25.04.2014 по 25.05.2014. "Оновлення теоретичних і практичних знань у зв’язку з підвищенням вимог до рівня кваліфікації та необхідності оволодіння сучасними методами вирішення професійних завдань", наказ № 767-к від 14.08.2014р.
 2. Вищий професійний державний університет в м. Ниса (Республіка Польща), участь у міжнародному науково-педагогічному стажуванні з 15.02.2018 р. по 23.04.2018 р., наказ №341 від 16.05.2018 р. Тема: «Оновлення теоретичних і практичних та науково-методичних знань на міжнародному рівні у зв’язку з підвищенням вимог до рівня кваліфікації та необхідності оволодіння сучасними методами вирішення професійних завдань». Довідка № 57 від 28.09.2018 р.
 3. Сертифікат ECL з англійської мови, рівень В2 (Certificate of attainment in modern English language, level B2 (Independent user), № 000095281 від 19.06.2018 р.

  Громадські обов’язки: заступник відповідального секретаря приймальної комісії університету. Член оргкомітету  II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з напрямку «Геодезія, картографія та землеустрій» зі спеціальності «Землеустрій та кадастр» 23-25 квітня 2014 р., наказ №167 від 17.04.2014 р., 22-24 квітня 2015 р., наказ №179 від 22.04.2015 р., 20-22 квітня 2016 р., наказ №165 від 16.04.2016 р.

  Електронна адресаs.vinogradenko15@gmail.com

 

ОСНОВНІ Публікації

Підручники, навчально-методична література, монографії:

 1. Геодезія. Частина 1 (Топографія): навч. посібник / А.Б. Ачасов, В.М. Опара, В.Б. Балакірський та ін.; за ред. А.Б. Ачасов, В.М. Опара/ – Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2016. – 236 с. Х.: «Смугаста типографія», 2016. – 236 с. 8,0 ум. друк. арк. (автору належить 48 стор., 20%)
 2. Винограденко С.О. Сучасні наукові засади управління земельними ресурсами: колективна монографія / А.Б. Ачасов, В.М. Опара, І.М. Бузіна та ін.; за ред. д-ра с.-г. наук А.Б. Ачасова; Харк. нац. аграр. ун-т. – Х., 2016. – 137 с. – Укр. – Деп. у ДНТБ України 28.11.2016, № 6 – РІД/Ук – 2016. 8,0 ум.друк.арк. (автору належить 13 стор., 10%)
 3. Наукові засади інтенсифікації використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств: метод. реком. / розроб. С. О. Винограденко; за наук. ред. докт. екон. наук, професора Т. І. Олійник ; Харк. нац. агр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2016. – 52 с., 1,95 ум. друк. арк.
 4. Винограденко С.О. Економічна ефективність інтенсифікації використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах: монографія [Текст] / Олійник Т.О., Винограденко С.О.; Харк. нац. аграр. ун-т. – Харків: [б. и.], 2017. – 213 с.: іл. – Деп. у ДНТБ України 16.05.2017, №48 - РІД/Ук-2017 (з оприлюдненням). – Укр. – Бібліогр.: 278 назв. – Б. ц. 12,52 ум.друк.арк. (автору належить 190 стор., 90%)    
 5. Програма виробничої практики з геодезії та землеустрою: метод. реком. / А.Б. Ачасов, В.М. Опара, С.О. Винограденко / Харк. нац. агр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – X.: ХНАУ, 2018. - 21 с., 1,1 ум. друк. арк.
 6. Геодезія та землеустрій: Загальні положення геодезії. Сучасні уявлення про фігуру й розміри Землі: конспект лекції / С.О. Винограденко// Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.:ХНАУ, 2019. – 24 с.: іл., 1,2 ум. друк. арк.
 7. Геодезія та землеустрій: План, карта, профіль. Зображення об’єктів місцевості на картах, планах: конспект лекції / С.О. Винограденко // Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.:ХНАУ, 2019. – 23 с.: іл., 1,12 ум. друк. арк.

 

Статті у фахових та зарубіжних виданнях:

 1. Винограденко С.О. Вплив оцінки земель сільськогосподарського призначення на ефек-тивність діяльності підприємства / Т.І. Олійник, С.О. Винограденко, В.Ю. Васильєва // Науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка”. – Т.: СМП "ТАЙП". – 2014. – №2 (51). 301 с. – С. 44 - 48.
 2. Винограденко С.О. Інтенсифікація використання земель у підприємствах різних організаційно-правових форм / С.О. Винограденко // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2. Т. 2. – С. 20–28.
 3. Винограденко С.О. Міжнародний досвід інтенсифікації використання земельних ресурсів [Електронний ресурс] / С.О. Винограденко // Міжнародні відносини. Сер. : «Екон. науки». – 2015. – № 6. – Режим доступу : http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/2651
 4. Vynohradenko S. Intensification of land resources using and forming of optimal level of intensity in the agricultural enterprises [Electronic resource] / S. Vynohradenko // Agricultural and Resource Economics : International Scientific E-Journal. – 2015. – Vol. 1. – No. 2. – pp. 29–39. – Mode of access : www.are-journal.com.
 5. Винограденко С.О. Оцінка інтенсифікації використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств / С.О. Винограденко // Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки» МНУ ім. В.О. Сухомлинського. Випуск № 8. – 2015. – С. 332-338
 6. Винограденко С.О. Оптимальний рівень концентрації як чинник інтенсифікації використання земельних ресурсів у підприємствах різних напрямів спеціалізації в регіоні / С.О. Винограденко // Науковий, виробничо-практичний журнал Вінницького фінансово-економічного університету «Регіональна бізнес-економіка та управління». – В.: ТОВ «Вінпринт». – 2015. - № 4(48), С. 107-114
 7. Винограденко С.А. Сущность, принципы и проблемы интенсификации использования земельных ресурсов в сельскохозяйственных предприятиях / С.А. Винограденко // Аграрная экономика. Минск. – 2016. – № 3. – С. 40–46.
 8. Винограденко С.О. Обґрунтування підвищення еколого-економічної ефективності використання земельних ресурсів / В.М. Опара, І.М. Бузіна, С.О. Винограденко // Вісн. ХНУ ім. В.Н. Каразіна: зб. наук. пр. Сер. «Геологія. Географія. Екологія». ISSN 2410-7360 (Print). Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2017. – Вип. 46. – С. 152-157. DOI: 10.26565/2410-7360-2017-46-21 (індексується у наукометричній базі Web of Science Core Collection) 0,66 ум.др.арк
 9. Vynohradenko S.O. Optimizing the strategy of activities using numerical method for determining equilibrium / I. Sievidova, T. Oliynyk, O. Mandych, T. Kvyatko, I. Romaniuk, L. Leshchenko, S.Vynohradenko, S. Plyhun // Eastern-Europen journal of enterprise technologies. Mathematics and cybernetics – applied aspects. ISSN (print) 1729-3774, ISSN (on-line) 1729-4061. Kh.: Vol 6, No 4 (102) (2019). P. 47-56 / DOI: 10.15587/1729-4061.2019.187844 (індексується у наукометричній базі Scopus, SNIP 0,558)

 Оновлено: 7-02-2020, 13:43 / Переглядів: 8 778
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок