Наукова діяльність кафедри філософії, історичних і соціальних дисциплін

 1. ТЕМАТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КАФЕДРИ

Історичні, соціологічні, філософські та геокультурні проблеми аграрної освіти і науки. Державна регістрація № 0118U100349.

 1. ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ
 • Аграрний ринок праці: соціологічний аналіз.
 • Актуальні проблеми агросфери та потенціал соціологічної науки й освіти у їх вирішенні.
 • Геокультурна спрямованість сучасної вищої освіти в Україні.
 • Історичні та суспільно-політичні домінанти аграрної науки і освіти.
 • Культура в інформаційному просторі аграрної освіти.
 • Науково-організаційні засади становлення і розвитку сільськогосподарської дослідної справи в системі вищої галузевої підготовки України (ХІХ ст.–1921 р.).
 • Релігієзнавство та соціологічні дослідження релігії в контексті гуманітаризації аграрної освіти.
 • Управління персоналом у сучасних організаціях України.
 1. ПЕРЕЛІК ЗАХИЩЕНИХ ДОКТОРСЬКИХ ТА КАНДИДАТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ

Захищені дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук:

Заздравнова Ольга Іванівна. «Ідеологія в еволюційному соціумі», 09.00.03 – Соціальна філософія та філософія історії, Харківський національний університет Повітряних сил ім. Кожедуба, м. Харків, 2003 р.

Нечітайло Ірина Сергіївна. «Системно-кодова концепція взаємодії суспільства та освіти», 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, 2018 р.

 

Захищені дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата наук:

Кравцов Анатолій Іванович. «Форми і методи партійної роботи: досвід, проблеми, критичний аналіз», 07.00.01 – Історія політичних партій і рухів, Харківський державний університет ім. О. М. Горького, м. Харків, 1990 р.

Гаврилюк Юрій Миколайович. «Явище і сутність як гносеологічні категорії», 09.00.01 – діалектичний та історичний матеріалізм, Харківський державний університет ім. О. М. Горького, м. Харків, 1982 р.

Голікова Олена Михайлівна. «Меншовики в Україні у роки революції і громадянської війни (1917–1920 рр.)», 07.00.01 – Історія України, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, м. Харків, 2000 р.

Борюшкіна Оксана Володимирівна. «Ринок праці великого міста в умовах транзитивного суспільства», 22.00.04 – Спеціальні та галузеві соціології, Харківський національний університет внутрішніх справ, м. Харків, 2013 р.

Волошан Михайло Михайлович. «Взаимосвязь межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции с социальным обликом сельскохозяйственной интеллигенции в условиях всестороннего совершенствования социализма», 09.00.02 – діалектика і методологія пізнання, Харківський державний університет  ім. О. М. Горького, м. Харків, 1987 р.

Мокрецова Надія Яківна. «Гуманізація суб’єкт-об’єктних відносин у сучасній науці», 09.00.02 – діалектика і методологія пізнання, Московський державний університет ім. М. В. Ломоносова, м. Москва, 1991 р.

Нєдогонов Дмитро Володимирович. «Модернізація практик управління виробничим персоналом в сучасних організаціях України: соціологічний аналіз», 22.00.04 – Спеціальні та галузеві соціології, Харківський національний університет внутрішніх справ, м. Харків, 2009 р.

 

 1. НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ КАФЕДРИ

Щорічно колектив кафедри публікує результати наукових досліджень у монографіях, фахових статтях, матеріалах наукових конференцій, періодиці, навчально-методичних розробках.

На базі кафедри проходять наукові конференції викладачів, аспірантів, співробітників і студентів з публікацію ілюстрованих матеріалів. Зокрема такі конференції були присвячені 65, 70 і 75-річчю Великої Перемоги за участю ветеранів війни і праці (2010 р., 2015 р. і 2020 р.), 90- і 95-річчю соціогуманітарної освіти в університеті (2012 р, 2017 р.), 100-річчю знаходження університету в Харкові (2014 р.), 200-річчю ХНАУ, 95-річчю кафедри – «Філософія геокультури» (2017 р.) та «Освіта і наука: філософські, історичні та соціальні засади» (2017 р.). 

  

Статті у виданнях, індексованих у наукометричних базах даних
Scopus / Web of Science Core Collection

 1. Nechitailo I., Nazarkin P., Biriukova M., Stadnik O., Boriushkina O., Rozova O. Opportunities and some result of measuring cultural capital insociological research practice / I. Nechitailo, P. Nazarkin, M. Biriukova, O. Stadnik, O. Boriushkina, O.Rozova / AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 2021. 11/01-XVII. Р.159–166. http://www.magnanimitas.cz/11-01-xvii
 2. Golikova O. M. Institute of Agriculture and Forestry in Marymont: European research and educational practices in the conditions of Russian centralism (1816–1861). AD ALTA:Journal of Interdisciplinary Research. Special issue No.: 11/01/XVIII. (Vol. 11, Issue 1, Special Issue XVIII, 2021). Hradec Kralove, The Czech Republic, 2021.Р. 108–115. URL: http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110118/papers/A_18.pdf.
     

 Монографії

 1. Докучаєвці / В. К.Пузік, А. І. Кравцов, О. М.Голікова та ін., Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. Харків, 2016. 288 с.
 2. Джерела аграрної освіти і науки. монографія /О. В. Ульянченко, А. І. Кравцов, О. М. Голікова та ін., Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. Харків, 2018. 108 с.
 3. Тенденции современного образования: содержательные акценты, ориентиры развития: монография / под общ. ред. Е. А. Подольской, И. С. Нечитайло. Германия: LapLambert, 2019. 390 с.
 4. Аграрна освіта і наука: соціально-філософське осмислення: монографія / за заг. ред. О.І. Заздравнової. Харків: ФОП Бровін О. В., 2020. 340 с.
 5. Внесок Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва у формуванні сучасної системи аграрної освіти і науки: монографія / О. В. Ульянченко, О. М. Голікова, С. І. Василішин, Харків. нац. аграр. ун-т        ім. В. В. Докучаєва. Харків: ХНАУ, 2020. 157 с.
 6. Современный студент : некоторые штрихи социального портрета / И. Нечитайло, А. Задорожная, В. Ильина / под. общ. ред. И. Нечитайло. Латвия : LapLanbert Academic Publishing, 2020. 249 с.

 

  Розділи у монографіях

 1. Пузік В. К., Кравцов А. І., Голікова О. М. та ін. Докучаєвці. монографія. 1816–2016 рр. / та ін., Харків. нац. аграр. ун-т ім.В. В. Докучаєва. Харків, 2016. 288 с. 33.5 др. арк. Авт. 7 др. арк: с. 1−3, 7−34, 196−215, 232− 
 2. Кравцов А. І. Історичні та суспільно-політичні домінанти аграрної науки і освіти.Аграрна освіта і наука: соціально-філософське осмислення: колект. монографія / за заг. ред. О. І. Заздравнової. Харків: ФОП Бровін О. В., 2020. С. 31–61.
 3. Заздравнова О. І. Духовність у світлі сучасного інтегративного знання і аграрна освіта. Аграрна освіта і наука: соціально-філософське осмислення: колект. монографія / за заг. ред. О. І. Заздравнової. Харків: ФОП Бровін О. В., 2020. С. 6–30.
 4. Нечітайло І. С. Актуальні проблеми агросфери та потенціал соціологічної науки і освіти у їх вирішенні.Аграрна освіта і наука: соціально-філософське осмислення: колект. монографія / за заг. ред. О. І. Заздравнової. Харків: ФОП Бровін О. В., 2020. С. 320–333.
 5. Нечитайло И. С. Образование в условиях перехода к «новому обществу»: тенденции и перспективы // Образование в условиях глобальных социальных изменений: монография / под общ. ред. Е. А. Подольской. [Saarbrücken]: Lap Lambert Academic Publishing, 2016. С. 84−103.
 6. Нечитайло И. С. Социология куррикулума как методология управления образованием в новых социальных условиях // Образование в условиях глобальных социальных изменений: монография / под общ. ред. Е. А. Подольской. [Saarbrücken]: Lap Lambert Academic Publishing, 2016. С. 231−280.
 7. Нечитайло И.С. Введение //Современный студент : некоторые штрихи социального портрета / И. Нечитайло, А. Задорожная, В. Ильина; под. общ. ред. И. Нечитайло. Латвия: LapLanbert Academic Publishing, 2020. С. 3−7.
 8. Нечитайло И.С. Заключение // Современный студент : некоторые штрихи социального портрета / И. Нечитайло, А. Задорожная, В. Ильина; под. общ. ред. И. Нечитайло. Латвия: LapLanbert Academic Publishing, 2020. С. 219−
 9. Нечитайло И. С., Лозовой В. А. Изменяется парадигма образования // Высшая школа Харьковщины: 80-е годы ХХ – начало ХХІ века (воспоминания, интервью, документы) : монография / под общ. ред. Е. В. Астаховой. Харьков: НУА, 2020. С. 230–240.
 10. Гаврилюк Ю. М. Геокультурний вимір освіти і науки. Аграрна освіта і наука: соціально-філософське осмислення: колект. монографія / за заг. ред. О. І. Заздравнової. Харків: ФОП Бровін О. В., 2020. С. 143–197.
 11. Голікова О.М. Навчально-наукові та організаційні засади Харківського НАУ  ім. В. В. Докучаєва за часів розташування ЗВО на теренах Королівства Польського (1816–1914 рр.). Аграрна освіта і наука: соціально-філософське осмислення: колект. монографія / за заг. ред. О. І. Заздравнової. Харків: ФОП Бровін О. В., 2020. С. 62–113.
 12. Голікова О.М. Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва в роки нацистської окупації (1941–1943 рр. Аграрна освіта і наука: соціально-філософське осмислення: колект. монографія / за заг. ред. О. І. Заздравнової. Харків: ФОП Бровін О. В., 2020. С. 114–
 13. Oksana Boriushkina. Technologization of the functioning of the employment service in tye labor market / ROLE OF SCIENCE AND EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Edited by Magdalena Wierzbik-Strońska and Iryna Ostopolets. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts University of Technology, Katowice. Monograph 44, Publishing House of University of Technology, Katowice, 2021. Pp. 39– URL.: http://www.wydawnictwo.wst.pl/oferta_wydawnicza_oraz_zakup_publikacji/wydawnictwa/role_of_science_and_education_for_sustainable_development/83
 14. Волошан М. М. Культура в інформаційному просторі аграрної освіти. Аграрна освіта і наука: соціально-філософське осмислення: колект. монографія / за заг. ред. О. І. Заздравнової. Харків: ФОП Бровін О. В., 2020. С. 198–217.
 15. МокрецоваН. Я. Релігієзнавство та соціологічні дослідження релігії в контексті гуманітаризації аграрної освіти. Аграрна освіта і наука: соціально-філософське осмислення: колект. монографія / за заг. ред. О. І. Заздравнової. Харків: ФОП Бровін О. В., 2020. С. 218–246.
 16. Недогонов Д. В., Митина А. Н., Ильина В. О. Роль оценки персонала в развитии человеческого капитала организации // Проблемы развития человеческого капитала в современном социальном поле Украины: организационный аспект: монографія; под общ. ред. Е. Г. Михайлевой. Харьков: НУА, 2016. Разд. 3.4. С. 247–269.
 17. Михайлева Е. Г., Митина А. Н., Недогонов Д. В. Менеджмент персонала как фактор развития челове-ческого капитала организации // Проблемы развития человеческого капитала в современном социальном поле Украины: организационный аспект : монография; под общ. ред. Е. Г. Михайлевой. Харьков: НУА, 2016. Разд. 2.5. С. 155–177.
 18. Недогонов Д. В., Митина А. Н. Развитие человеческого капитала организации посредством обучения персонала // Проблемы развития человеческого капитала в современном социальном поле Украины: организационный аспект: монография; под общ. ред. Е. Г. Михайлевой. Харьков: НУА, 2016. С. 218–247.

 

  

Статті в наукових періодичних виданнях інших держав

 1. Заздравнов А. А., Заздравнова О. И. Кризис антропоцентризма: необходимость биоэтики // София: электрон. науч.-просветит. журн. Белорус. гос. ун-та, Минск, 2017. № 2. Ч. 2. С.3–
 2. Заздравнова О. И. Биоэтические и духовные истоки гуманистической медицины Альберта Швейцера // София: электрон. науч.-просветит. журн. Белорус. гос. ун-та, Минск, № 1. С. 108–113.
 3. Заздравнова О. И., Заздравнов А. А. Эвристическая база постулатов биоэтики: шаги за горизонт традиционной науки // София: электрон. науч.-просветит. журн. Белорус. гос. ун-та, Минск, № 1. С. 66–71.
 4. Заздравнова О. И., Заздравнов А. А. Credo А. Швейцера: апология индивидуальности в прикладной биоэтике благоговения перед жизнью // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 1. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. 2020. № 1. С. 30–36.
 5. Nechitailo I. Codes of inequality in education // New Times - New Education : collection of articles / Ed. Oxana Kozlova and Wioleta Brynevicz; Szczecin University, 2018. Рр. 44–50.
 6. Нечитайло И. С., Назаркин П. А. Стратегические направления развития культурного капитала студенческой молодежи в системе высшего образования // Система методических ресурсов процесса развития методологической культуры учащихся: сб. науч. и науч.-метод. статей / под ред. Е. И. Снопковой. Могилев: МГУ имени А. А. Кулешова, 2019. С. 72–77.
 7. Голикова Е. М. Польский период в истории Харьковского национального аграрного университета им. В. В. Докучаева (1816–1914 гг.). Санкт-Петербургский университет в XVIII–XX вв.: европейские традиции и российский контекст: труды международной науч. конф., 23–25июня 2009 г.;  отв. ред. А. Ю. Дворниченко, И. Л. Тихонов. Санкт-Петербург: Изд. дом Санкт-Петербургс. гос. университета, 2009. С. 271–285.
 8. Голикова Е. М. Ново-Александрийский институт сельского хозяйства и лесоводства: влияние европейских традиций университетского образования на становление высшей аграрной школы (1816–1921). Европейские традиции в истории высшей школы в России: от доуниверситетской модели к университетам: сб. статей; отв. ред. Н. В. Салоников; НовГУ им. Ярослава Мудрого. Великий Новгород, 2018. С. 135–144.
 9. Ulianchenko V., Degtiariov V. V., Golikova O. M. The 150th anniversary of Novo-Olexandriya Institute of Agriculture and Forestry: professor V. V. Dokuchaiev’s activities based on the documents from the state archives of Kharkiv region. Polish Journal of Agronomy (Kontynuacja Pamiętnika Puławskiego) / Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, 2019. № 39. S. 64–69. URL: https://www.pja.iung.pulawy.pl/wp-content/uploads/2020/09/PJA39doInternetupopstr64_69.pdf
 10. Голікова О. М. Історіографічне значення друкованих праць Міністерства землеробства Російської імперії в контексті вивчення науково-організаційних засад становлення дослідної справи в системі вищої галузевої підготовки України (1837–1917 рр.). Religion, Religiosity, Philosophy and the Humanities in the Modern Information Space: National and International Aspects: Collection of scientifical works / edited by M. Zhurba. 2020. Issue 11. 78 р.(based on materials of the ХХІ International scientific and practical conference December 14-15, 2020), Montreal, Canada: NGO Sobornist, 2020. С. 56–61. URL: (conference-ukraine.com.ua)
 11. Голікова О. М.Історичні передумови формалізації сільськогосподарської дослідної справи як самостійної галузі природничого знання. Scientific Collection «InterConf», (43): with the Proceedings of the 2 nd International Scientific and Practical Conference «Global and Regional Aspects of Sustainable Development» (February 26–28, 2021).Copenhagen, Denmark: Berlitz Forlag, 2021. Р. 352–360. URL: https://www.interconf.top/archive.html

 Статті у наукових фахових виданнях України

 1. Кравцов А. І., Шелудько Р. М.,Петров В. М., Волошан М. М. Еволюція стратегії економічної освіти і науки у харківському національному аграрному університеті //  Вісн. ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки”, 2017. № 4. С.10–
 2. Кравцов А. І., Голікова О. М., Павлова Т. Г., Красовська О. М. Музей історії ХНАУ ім. В.В.Докучаєва як об'єкт краєзнавчо-туристичної діяльності // Вісник ХНАУ ім. В.В.Докучаєва. Серія "Економічні науки", 2018. №2. С. 3–9.
 3. Кравцов А. І., Заздравнова О. І., Нєдогонов Д. В. Соціальні домінанти аграрної освіти і науки // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. пр. Київ: Логос, 2018. Вип. 37. С.14–
 4. Кравцов А. І., Заздравнова О. І., Гаврилюк Ю. М.Соціальне: до досвіду осмислення базового елемента соціології // Вісн. ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки”, № 3. С. 219–228.
 5. Кравцов А. І. СОЦІАЛЬНО-ІННОВАЦІЙНІ ВИМІРИ АГРАРНОЇ НАУКИ І ОСВІТИ // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. пр. Київ: Логос, №3 (42). С. 72–81.
 6. Заздравнова О. І., Гаврилюк Ю. М., Волошан М. М.Геокультурні засади стратегії пізнання сучасного соціально-економічного розвитку світу // Вісн. ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки”, 2018. № 3. С.141–
 7. Заздравнова О. І., Ульянченко О. В.Людинотворча функція аграрної праці: соціологічний зріз // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. пр. Київ: Логос, 2018. Вип. 36. С.15–
 8. Нечітайло І. С., Назаркін П. О. Культурний капітал сучасної студентської молоді: структура, типи і практики накопичення (на прикладі студентства м. Харкова) // Наук.-теорет. і громад.-політ. альманах „Грані”, 2019. № 4 (22). C. 5–
 9. Нечитайло И. С., Астахова Е. В., Батаева Е. В., Михайлева Е. Г. Внутреннее стейкхолдерство как основа управления современным университетом // Социальное партнерство в образовании: ключевые маркеры анализа. Нар. укр. акад. Харьков: НУА, 2019. С. 36–49.
 10. Нечітайло І. С., Мінко А. В. «Невидимі» бар’єри соціальної нерівності: передумови відтворення у дошкільній і початковій освіті // Наук.-теорет. і громад.-політ. альманах „Грані”,2018. № 9 (160). C. 41–
 11. Нечітайло І. С. Освіта як соціалізаційна практика // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. пр. Київ: Логос, 2018. Вип. 34-35. С. 94–104.
 12. Нечітайло І. С. Якісні зміни в освіті як підґрунтя соціальних змін: деякі революційні «сценарії» // Вісн. Львів. ун-ту. Серія соціологічна. 2016. Вип. 10. С. 236–245.
 13. Нечитайло И. С. Конструирование социальной и исторической памяти средствами образования (на примере ХГУ «НУА») // Вчені записки Харків. гуманітар. ун-ту «Народна українська академія» / [редкол.: В. І. Астахова (голов. ред.) та ін.]. Харків : НУА, 2016. Т. 22. С. 106–
 14. Нечитайло И. С. Рефрейминг как социально-педагогическая технология: социологический подход к рассмотрению // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Соціологічні і політичні науки (Серія: Соціологія), 2016. Т. 21, випуск 1(24). С. 56–65.   
 15. Нечітайло І. С., Бондаренко А. Д. Політична освіченість індивідів і груп: емпіричні індикатори та спроба вимірювання // Габітус : наук. журн., 2020. Вип. 12. Т. 1. С. 38–43. http://habitus.od.ua/12-2020-1.
 16. Нечітайло І. С. Микро-макро связи общества и образования: динамика и результаты научного поиска // Вчені записки Харків. гуманітар. ун-ту «Народна українська академія» / [редкол.: В. І. Астахова (голов. ред.) та ін.]. Харків: НУА, 2019. Додаток до 25 т. С. 93–111.
 17. Гаврилюк Ю. М., Недогонов Д. В., Мокрецова Н. Я. Метафора в соціології: можливості інтерпретації та конструювання соціальної реальності // Актуальні проблеми соціології, психології педагогіки: зб. наук. праць. К.: Логос, 2018. Вип. 37. С.29–
 18. Гаврилюк Ю. М., Кравченко Л. І. Філософський сад Сковороди: геокультурна інтерпретація // Вісн. ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. Серія «Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів». Харків. 2018. № 1– 2. С.151–154.
 19. Гаврилюк Ю. М. Наука як філософія науки // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки.Зб.наук. праць Київ. нац. ун-т ім.Т.Шевченка.К.:Логос, 2019. №3(42). С. 82–92.
 20. Голікова О. М. «Особова справа» В.В. Докучаєва як джерело для дослідження реорганізації Ново-Олександрійського інституту сільського господарства та лісівництва у 1892–1895 рр. Духовно-моральні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації: зб. наук. пр.: за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 листоп. 2014 р. / М-во освіти і науки України, НТУ «Харків. політехн. ін-т». У 2 ч.: Ч. 2. Харків: НТУ «ХПІ», 2016. С. 343–348. URI : http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Conferences/Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації/ч2/«ОСОБОВА СПРАВА» В.В. ДОКУЧАЄВА.pdf
 21. Голікова О. М. 150-річчя Ново-Олександрійського інституту сільського господарства та лісівництва: діяльність професора В. В. Докучаєва за документами Державного архіву Харківської області. Історія науки і біографістика: електрон. наук. фах. вид. – міжвідом. темат. зб., 2019. № 1. С. 273–292. URL: http://inb.dnsgb.com.ua/2019-1/17.pdf
 22. Голікова О. М. Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва в роки окупації міста гітлерівськими військами (1941–1943 рр.). Історія науки і біографістика: електрон. наук. фах. вид. – міжвідом. темат. зб., № 1. С. 100–139. URL: http://inb.dnsgb.com.ua/2020-1/07.pdf
 23. Голікова О. М. Початковий період історії Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва у вимірі європейського процесу становлення сільськогосподарської освіти і науково-дослідної справи (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.). Історія науки і біографістика: електрон. наук. фах. вид. – міжвідом. темат. зб., Київ: ННСГБ НААН України, 2020. № 3. URL: http://inb.dnsgb.com.ua/2020-3/07.pdf
 24. Голікова О. М. Трансформація науково-організаційних засад діяльності сільськогосподарських ЗВО в 30-х рр. ХХ ст.: на прикладі Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Історія науки і біографістика: електрон. наук. фах. вид. – міжвідом. темат. зб., Київ: ННСГБ НААН України, 2020. № 4. URL: org/10.31073/istnauka202004-09
 25. Борюшкіна О. В. Теоретичні підходи вивчення методів державного регулювання ринку праці // Наук. записки Харків. економіко-прав. ун-ту: зб. наук. ст. Харків, 2017. № 1(19). С. 83–87.
 26. Борюшкіна О. В. Теоретичні засади соціальних технологій регулювання регіонального ринку праці // Наук. записки Харків. економіко-прав. ун-ту: зб. наук. ст. Харків, 2018. № 1(20). С.109–113.
 27. Борюшкіна О. В. Теоретичний аналіз результатів наукових досліджень ринку праці // Наук. записки Харків. економіко-прав. ун-ту: зб. наук. ст. Харків, 2019. № 2 (21). С. 38–43.
 28. Борюшкіна О. В. Теоретичний аспект аналізу соціологічних категорій «ринок » та «професія» // Наук. записки Харків. економіко-прав. ун-ту: зб. наук. ст. Харків. № 1 (22). С.154-163.
 29. Борюшкіна О. В. Соціологічна компонента соціальних технологій на ринку праці великого міста // Наук. записки Харків. економіко-прав. ун-ту: зб. наук. ст. Харків, 2020. № 1 (24). С.84-93.
 30. Борюшкіна О. В. Теоретико-методологічний аналіз соціальних технологій з оптимізації діяльності молоді на ринку праці // ПЕРСПЕКТИВИ.Соціал.-політ. журн., Випуск № 4. С. 163-170. http://perspektyvy.pdpu.od.ua/index.php/2020-ukr?id=59
 31. Борюшкіна О., Нечитайло І. Компетентнісний підхід до освіти: соціологічна концептуалізація крізь призму диспозиційної теорії // Грані : наук.-теорет. і громад.-політ. альманах, 2020. Т. 23, № 12. С. 47–57 (Спец. изд. ДАК; РИНЦ, Google Scholar).
 32. Волошан М. М., Волошан Г. А. Проблеми інтеграції іноземних здобувачів до навчального процесу на початковому етапі навчання // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. пр. Київ, 2019. №3(42). С. 30–37.
 33. Мокрецова Н. Я. Соціокультурна детермінація наукового пізнання. Матеріали підсум. конф. ХНАУ. Харків, С.140–141.
 34. Мокрецова Н. Я., Сухіх Л. О., Фірсова Л. В. Соціалізация особистості у процесі формування самоорганізації в студентських групах аграрних вишів // Актуальні проблеми соціології, психології педагогіки: зб. наук. пр. Київ: Логос, 2018. Вип. 38. С. 84–
 35. Мокрецова Н. Я. Гуманітаризація вищої освіти: значення релігієзнавства у постсекулярному суспільстві // Актуальні проблеми соціології, психології педагогіки: зб. наук. пр. К.: Логос, 2019. Вип. 39. С. 37–46.
 36. Мокрецова Н. Я. Соціально-культурні регулятору розвитку економічної глобалізації. Вісн. ХНАУ ім.В.В. Докучаєва. Серія «Економічні науки», 2020. № 4. т.1. С.87–
 37. Гела О. Образи інтелігенції в карикатурах журналу «Крокодил» у 1953 – 1964 рр. // Актуальні проблеми вітчизняної та вітчизняної історії: зб. наук. пр.Харків, 2017. Вип. 20. С. 98–107.
 38. ГелаО.М. «Фізики» чи «лірики»?: відображення дискусії 1960‑х рр. у радянській карикатурі // Наук.зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія «Історія». Вип. 28. / за заг. ред. проф. О.А. Мельничука. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. С. 95–100.
 39. Гела О. М. Усноісторичні колекції в архівах і музеях України // Вчені зап. Таврійськ. нац. ун-ту імені В. І. Вернадського Серія «Історичні науки». Київ, 2020. Т. 31 (70). № 2. С. 1–4.
 40. Гела О. Карикатура як симулякр: конструювання образів інтелігенції радянськими сатиричними виданнями у 1922–1991 рр.// Актуальні проблеми вітчизняної та вітчизняної історії: зб. наук. пр.Харків,  № 22. С. 44–52.
 41. Гела О. М. Промоматеріали як інструмент формування візій міста Харкова в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. // Вісн. Харк. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», 2020. Вип. С. 301–315.
 1. НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ ЗІ ЗОБУВАЧАМИ

 

Учасники наукової конференції, присвяченої до Дня соціолога в Україні

Співробітники кафедри активно працюють зі здобувачами вищої освіти у сфері підготовки та написання наукових праць. Зокрема, доцент кафедри Мокрецова Надія Яківна здійснювала наукове керівництво таких студентів:

Єрмоленко О.О. Людина – природа – техніка: глобальні проблеми
та збереження національної культури // Междунар. ХІІ форум «Молодёжь и сельскохозяйственная техника в ХХІ веке», квітень, 2020.

Кіс Є.А., Екологічна етика та біоетика // Междунар. ХІІ форум «Молодёжь и сельскохозяйственная техника в ХХІ веке», квітень, 2020.

Савченко Б.М. Критичне мислення // Всеукр. наук.-практ. конфер. «Освіта і наука», ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, жовтень 2020 р.

Дорошева К. Значення критичного мислення та самоідентичності
в інформаційному глобальному суспільстві // Всеукр. наук.-практ. конфер. «Освіта і наука», ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, жовтень 2020 р.

Доцент кафедри Нєдогонов Дмитро Володимирович здійснював наукове керівництво студентами, які брали участь у щорічній науково-практичній конференції "Дні науки" . Це М. Проскурня, А. Сапелкіна, А. Кулаковська, М. Ясенєв, А.Лагус. Також готував виступи М. Проскурні та  М. Ясенєва на ХІII Міжнародній конференції студентів та молодих науковців «Соціологія та сучасні соціальні трансформації», яка проходила 19-20 листопада 2020 р. в м. Києві.

Під науковим керівництвом професора кафедри Нечітайло Ірини Сергіївни студентки другого курсу Проскурня М. та Сапелкіна Г. приймали участь у міжнародному проекті «Інфраструктура, яка обєднала Європу: Історія, сучасний стан та погляд у майбутьне».

 

     

 

 

Професор кафедри Нечітайло Ірина Сергіївна була науковим керівником  Г. Сапелкіної на ХІII Міжнародній конференції студентів та молодих науковців «Соціологія та сучасні соціальні трансформації», яка проходила 19-20 листопада 2020 року в м. Києві. Також на цій конференції виступала М. Муравльова, науковий керівник якої - доцент кафедри Борюшкіна Оксана Володимирівна.

Студенти другого курсу ОП «Соціологія» Г. Сапелкіна та М. Муравльова вибороли призові місця на I етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з соціології у 2021 р., наукові керівники професор кафедри Нечітайло Ірина Сергіївна та доцент кафедри Борюшкіна Оксана Володимирівна.

На II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з соціології Г. Сапелкіна (науковий керівник - професор кафедри Нечітайло Ірина Сергіївна) зайняла 3 місце.

     У 2021 р. Радою молодих вчених при Харківській обласній державній адміністрації під патронатом Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації за програмою «ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ – 2021», присвяченого святкуванню Дня науки в Україні, започатковано конкурс наукових робіт «Молода наука Харківщини: вектори розвитку».

За напрямом «Соціальні та поведінкові науки» диплом ІІ ступеня отримала Г. Сапелкіна з роботою «Автомобільний харасмент як прояв гендерної дискримінації» (науковий керівник –  І. С. Нечітайло, доктор соціологічних наук, професор).

 1. НАУКОВИЙ ГУРТОК КАФЕДРИ

На базі кафедри діють постійні студентські наукові гуртки «Ерудит» під керівництвом професора Заздравнової Ольги Іванівни (з 2017 року) та «Сучасний соціолог» під керівництвом доцента Борюшкіної Оксани Володимирівни (з 2020 року).

«Ерудит»

засідання

Наукова проблематика та питання, над якими працюють члени гуртка

Відповідальні за роботу засідання гуртка

Термін виконання (місяць)

1

Вступне засідання.

 

Історичні, філософські і соціальні проблеми соціуму, що еволюціонє. Ознайомлення з науковими надбаннями кафедри.

Завідувач кафедри

проф. ун-ту Кравцов А.І.

 

проф. Заздравнова О. І.

Вересень 2020р

2

Сфера людського спілкування як предмет філософського знання.

 

Проблема духовності в інформаційному суспільстві.

проф. Заздравнова О. І.

 

 

 

проф. Заздравнова О. І.

Жовтень 2020 р.

3

Українська культура епохи романтизму.

доц. Мокрецова Н. Я.

Листопад 2020 р.

4

Суспільно-політичний розвиток України у ХХІ ст.

Завідувач кафедри

проф. ун-ту Кравцов А.І.

Лютий 2021 р.

5

Соціальні процеси сучасного соціуму

 

Філософія землі

проф. ун-ту Кравцов А.І.

 

 

проф. Заздравнова О. І.

Квітень 2021 р.

6

Слобожанщина: минуле і сучасність

 

Соціальні процеси і зміни в сучасному українському  суспільстві

доц. Волошан М. М.

 

 

проф. ун-ту

Гаврилюк Ю. М.

Травень 2021 р.

 

Студенти-соціологи, члени наукового гуртка

 

«Сучасний соціолог»

засідання

Наукова проблематика та питання, над якими працюють члени гуртка

Відповідальні за роботу засідання гуртка

Термін виконання (місяць)

1

Вступне засідання.

 

Місце та роль соціології у галузі соціальних та поведінкових наук. 2й курс ФЛГ, 054 – соціологія,               А. Аліфірєнко

Завідувач кафедри

проф. ун-ту Кравцов А. І.

 

проф. Нечітайло І. С.

Вересень 2020 р

2

Теоретична соціологія: основні напрямки й школи. 2й курс ФЛГ, 054 – соціологія,    В. Ісіченко

 

Галузеві соціології. Теорії середнього рівня. 2й курс ФЛГ, 054 – соціологія,   А. Лагус

доц. Нєдогонов Д. В.

 

 

 

 

доц. Борюшкіна О. В.

Жовтень 2020 р.

3

Емпірична соціологія.

Прикладні й академічні дослідження. 2й курс ФЛГ, 054 – соціологія,  М. Муравльова

доц. Борюшкіна О. В.

Листопад 2020 р.

4

Прикладна функція сучасної соціології. 2й курс ФЛГ, 054 – соціологія, А. Кабашний

проф. Нечітайло І. С.

Лютий 2021 р.

5

  Загальнонаукові методи і їх використовування соціологами. 2й курс ФЛГ, 054 – соціологія, М. Хламов

доц. Борюшкіна О. В.

Квітень 2021 р.

6

Переваги якісних методів соціологічного пізнання. 2й курс ФЛГ, 054 – соціологія,    М. Ясєнєв

 

Соціальні і теоретичні передумови виникнення соціології як науки. 2й курс ФЛГ, 054 – соціологія,                Г. Сапелкіна

проф. Нечітайло І. С.

 

 

 

 

доц. Нєдогонов Д. В.

Травень 2021 р.

 Оновлено: 8-07-2021, 08:29 / Переглядів: 650
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок